DECRET
Mesures excepcionals en relació a la revocació de la delegació de
competències de l’alcaldia

Decret revocació delegació competències