Ets a: Portada > Ajuntament

Anuncis
AJUNTAMENT DE BENISSANET

 

ANUNCI

 

De conformitat amb l’acord de Ple de data 5 de febrer de 2015 que va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la  contractació de la gestió del servei públic d’Atenció Integral a la Gent Gran en l’Àmbit Rural de Benissanet, per la modalitat de concessió, s’efectua anunci de la convocatòria de licitació, de tramitació ordinària, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris de valoració, per a l’adjudicació del contracte, d’acord amb les dades següents:

 

1. Entitat adjudicadora.

 

a)         Organisme: Ajuntament de Benissanet

b)         Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

 

2. Objecte del contracte.

 

a)         Descripció de l’objecte: Gestió del servei públic d’Atenció Integral a la Gent Gran en l’Àmbit Rural de Benissanet.

b)         Lloc d’execució: Benissanet, Pl. Catalunya, 5, 2n.

c)         Termini d’execució: 1 de maig de 2015 al 30 d’abril de 2018

d)         Possibilitat de pròrroga: dos anys

 

3. Tramitació i procediment.

 

a)         Tramitació: ordinària

b)         Procediment: obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d'adjudicació.

 

4. Pressupost anual d’explotació: 80.428,00 €, incloses les despeses generals i benefici industrial.

Valor estimat de contracte: 241.283,00 €

 

5. Garantia provisional: No s’exigeix.

           

6. Obtenció de documentació i informació.

 

a)         Entitat: Ajuntament de Benissanet

b)         Domicili: C/ Bonaire, 2

c)         Localitat i codi postal: Benissanet 43747

d)         Telèfon: 977 40 70 05

e)         Telefax: 977 40 74 05

f)         Data límit d’obtenció de documents i informació: 26 dies naturals des de la darrera publicació en el BOPT, DOGC i perfil de contractant

 

7. Requisits específics del contractista.

 

Declaració responsable

a)         Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: La prevista a la clàusula 9

 

8. Criteris de valoració: Els previstos a la clàusula 15

 

- Avaluables de forma automàtica:   51 punts

- Depenents d’un judici de valor:       49 punts

 

9. Presentació de les ofertes.

 

a)         Data límit de presentació: 26 dies des de la publicació en el BOP/DOGC i perfil del contractant.

b)         Documentació a presentar: La prevista a la clàusula 9.

c)         Lloc de presentació:

1.         Entitat: Ajuntament de Benissanet

2.         Domicili: C/ Bonaire, 2

3.         Localitat i codi postal: Benissanet, 43747

 

10. Obertura de les ofertes.

 

a)         Entitat: Ajuntament de Benissanet

b)         Domicili: C/ Bonaire, 2

c)         Localitat: Benissanet   43747

d)         Data: 23 de març de 2015

e)         Hora: 11 hores

 

11. Altres informacions: Les previstes al Plec de clàusules administratives particulars.

 

12. Despeses d’anuncis: L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació que haurà d’abonar l’adjudicatari serà de 100 euros.

 

13. El Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el procediment de contractació el podeu consultar a la pàgina web: www.benissanet.cat.

 

Si la documentació no es presenta directament al registre, sinó per correu, caldrà fer anunci previ d’aquest fet, mitjançant fax, al número 977 40 74 05.

 

Benissanet, 9 de febrer de 2015.

 

 

L'Alcalde,

F. Xavier Arbó Cot

 


AJUNTAMENT DE BENISSANET

 

ANUNCI

 

De conformitat amb l’acord de Ple de data 5 de febrer de 2015 que va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la  contractació de la gestió del servei públic del La llar d’infants municipal “L’Auberge”, per la modalitat de concessió, s’efectua anunci de la convocatòria de licitació, de tramitació ordinària, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris de valoració, per a l’adjudicació del contracte, d’acord amb les dades següents:

 

1. Entitat adjudicadora.

 

a)         Organisme: Ajuntament de Benissanet

b)         Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

 

2. Objecte del contracte.

 

a)         Descripció de l’objecte: Gestió de la Llar d’Infants Municipal

b)         Lloc d’execució: Benissanet, C/ de la Barca, s/n

c)         Termini d’execució: 1 de maig de 2015 a 31 d’agost de 2018

d)         Possibilitat de pròrroga: dos cursos escolars

 

3. Tramitació i procediment.

 

a)         Tramitació: ordinària

b)         Procediment: obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d'adjudicació.

 

4. Pressupost anual d’explotació: 63.780,00 €, incloses les despeses generals i benefici industrial.

Valor estimat de contracte: 350790,00 €

 

5. Garantia provisional: No s’exigeix.

           

6. Obtenció de documentació i informació.

 

a)         Entitat: Ajuntament de Benissanet

b)         Domicili: C/ Bonaire, 2

c)         Localitat i codi postal: Benissanet 43747

d)         Telèfon: 977 40 70 05

e)         Telefax: 977 40 74 05

f)         Data límit d’obtenció de documents i informació: 26 dies naturals des de la darrera publicació en el BOPT, DOGC i perfil de contractant

 

7. Requisits específics del contractista.

 

Declaració responsable

a)         Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: La prevista a la clàusula 9

 

8. Criteris de valoració: Els previstos a la clàusula 15

 

- Avaluables de forma automàtica:   51 punts

- Depenents d’un judici de valor:       49 punts

 

9. Presentació de les ofertes.

 

a)         Data límit de presentació: 26 dies des de la publicació en el BOP/DOGC i perfil del contractant.

b)         Documentació a presentar: La prevista a la clàusula 9.

c)         Lloc de presentació:

1.         Entitat: Ajuntament de Benissanet

2.         Domicili: C/ Bonaire, 2

3.         Localitat i codi postal: Benissanet, 43747

 

10. Obertura de les ofertes.

 

a)         Entitat: Ajuntament de Benissanet

b)         Domicili: C/ Bonaire, 2

c)         Localitat: Benissanet   43747

d)         Data: 19 de març de 2015

e)         Hora: 11 hores

 

11. Altres informacions: Les previstes al Plec de clàusules administratives particulars.

 

12. Despeses d’anuncis: L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació que haurà d’abonar l’adjudicatari serà de 100 euros.

 

13. El Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el procediment de contractació el podeu consultar a la pàgina web: www.benissanet.cat.

 

Si la documentació no es presenta directament al registre, sinó per correu, caldrà fer anunci previ d’aquest fet, mitjançant fax, al número 977 40 74 05.

 

Benissanet, 6 de febrer de 2015.

 

 

L'Alcalde,

F. Xavier Arbó Cot

 


AJUNTAMENT DE BENISSANET

 

ANUNCI

 

 

A la Intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el pressupost general per a l’exercici 2015, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 5 de febrer de 2015.

 

Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i pels motiu enumerats en el punt 2 de l’article 151, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

 

a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: quinze dies hàbils a partir del següent de la data de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

 

b) Oficina de presentació: Registre General

 

c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l’Ajuntament

 

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.

 

Benissanet, 6 de febrer de 2015.

 

L’alcalde

F. Xavier Arbó Cot

 

 

 

 

Amb el suport de:


Ajuntament de Benissanet , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?