Ets a: Portada > Ajuntament

Pressupost

 

 

         
PRESSUPOST INICIAL 2017
         
DESPESES
         
         
    DESCRIPCIO    
         
Subcon. Grup Despeses de Personal 2017  
  Prog.      
10000 912 Altres remuneracions: Sou Alcalde          17.510,00 €  
12000 920 Retribucions bàsiques: A1          28.900,00 €  
12003 920 Retribucions bàsiques: C1          10.000,00 €  
12004 920 Retribucions bàsiques: C2          15.900,00 €  
12005 163 Retribucions bàsiques: E            7.700,00 €  
12006 920 Triennis          10.000,00 €  
12006 163 Triennis agutzil                650,00 €  
12100 920 Altres complements: complement destí          24.000,00 €  
12100 163 Altres complements: complement destí agutzil            3.400,00 €  
12101 920 Altres complements: complement específic          31.500,00 €  
12101 163 Altres complements: complement específic: agutzil            8.700,00 €  
13000 920 Retribucions bàsiques personal laboral fix: oficines          21.200,00 €  
13000 163 Laboral fix: personal brigada i neteja          60.900,00 €  
13000 334 Laboral fix: aux. adm. Telecentre, turisme          15.850,00 €  
13000 323 Laboral fix: Escola de Música          79.100,00 €  
13100 323 Laboral temporal: monitor menjador escolar            3.500,00 €  
13101 163 Laboral temporal: Personal: brigadaOriol, nou, GJ          27.400,00 €  
13102 338 Laboral temporal: personal brigada festes                700,00 €  
13103 163 Laboral temporal: personal neteja            1.000,00 €  
13104 342 Laboral temporal: personal piscines            1.000,00 €  
15200 163 Altres incentius al rendiment: brigada i neteja            1.500,00 €  
15201 334 Altres incentius al rendiment: personal turisme                500,00 €  
16000 231 Seguretat social        122.000,00 €  
16008 231 Assistència medicofarmacèutiva            1.000,00 €  
16200 920 Formació i perfeccionament del personal                500,00 €  
16205 231 Assegurança regidors                400,00 €  
16400 920 Complement familiar                230,00 €  
         
    TOTAL CAPÍTOL 1     495.040,00 €  
         
         
CAPÍTOL 2   Despeses corrents en Béns i serveis 2017  
         
         
20200 336 Arrendament local refugi            1.020,00 €  
20400 326 Arrendament en matèria transport: trans. escolar            5.300,00 €  
20900 161 Canon CHE: Control d'abocaments            5.000,00 €  
21000 161 Infranstructures i béns naturals: aigua             8.000,00 €  
21001 160 Infranstructures i béns naturals: clavegueram            3.000,00 €  
21003 165 Infranstructures i béns naturals: enllumenat            3.000,00 €  
21004 1532 Infranstructura i béns naturals: entrada població                300,00 €  
21005 1532 Infranstructura i béns naturals: vies urbanes             8.000,00 €  
21006 171 Infranstructura i béns naturals: parcs i jardins            5.000,00 €  
21007 452 Infranstructura i béns naturals: camins          36.000,00 €  
21008 135 Infranstructures i béns naturals: xarxa megafonia            1.000,00 €  
21200 920 Edificis i altres construccions: casa consistorial            2.000,00 €  
21201 312 Edificis i altres construccions: sanitaris             1.000,00 €  
21202 342 Edificis i altres construccions: camp esports i piscines          10.000,00 €  
21203 323 Edificis i altres construccions: educació Escola Música            3.000,00 €  
21204 323 Edificis i altres construccions: educació Escola             2.000,00 €  
21205 323 Edificis i altres contruccions: educació Llar infants            3.000,00 €  
21204 334 Edificis i altres contruccions: Cultura - Casal: Cortinatge            4.500,00 €  
21205 334 Edificis i altres construccions: Telecentre - Biblioteca            1.000,00 €  
21206 164 Edificis i altres construccions: cementiri                500,00 €  
21207 312 Edificis i altres construccions: centre dia            1.000,00 €  
21208 337 Edificis i altres construccions: local jubilats                500,00 €  
21209 336 Edificis i altres construccions: refugi                500,00 €  
21210 163 Edificis i altres construccions: magatzem                500,00 €  
21211 337 Edificis i altres construccions: Sala Renaixença                100,00 €  
21212 337 Edificis i altres construccions: Sala entitats                100,00 €  
21300 920 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge            4.500,00 €  
21400 163 Elements de transport            2.500,00 €  
21500 920 Mobiliari                100,00 €  
21600 920 Equips per a processos d'informació            2.500,00 €  
21900 920 Manteniment bústies disseminats                100,00 €  
22000 920 Ordinari no inventariable: material oficina            2.000,00 €  
22001 920 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions            2.500,00 €  
22001 334 Biblioteca            2.000,00 €  
22003 323 Material didàctic llar infants            1.500,00 €  
22004 323 Material didàctic escola de música            2.000,00 €  
22002 920 Material informàtic no inventariable                500,00 €  
22100 920 Energia elèctrica General: Ajuntament            4.000,00 €  
22100 312 Energia elèctrica sanitaris: consultori             2.500,00 €  
22100 342 Energia elèctrica esports: camp esports i piscines          10.000,00 €  
22100 323 Energia elèctrica educació: llar infants i escola            3.800,00 €  
22100 334 Energia elèctrica cultura: casal, telecentre i Biblioteca            5.000,00 €  
22100 161 Energia elèctrica: electricitat pous          11.000,00 €  
22100 164 Energia elèctrica: cementiri                400,00 €  
22100 231 Energia elèctrica: centre dia            4.500,00 €  
22100 165 Energia elèctrica: enllumenat públic          19.800,00 €  
22100 337 Energia elèctrica: local entitats                900,00 €  
22100 160 Energia elèctrica: clavegueram                400,00 €  
22100 336 Energia elèctrica: Refugi                500,00 €  
22100 333 Energia elèctrica: Sala la Renaixença            1.000,00 €  
22100 163 Energia elèctrica: magatzem                500,00 €  
22103 163 Combustible i carburants: maquinària               2.000,00 €  
22103 323 Combustible i carburants: Educació : Escola i llar infants            7.600,00 €  
22103 334 Combustible i carburants: Casal            1.000,00 €  
22104 163 Vestuari                500,00 €  
22106 312 Productes farmacèutics i material sanitari                200,00 €  
22110 920 Productes neteja i condicionament: general            2.500,00 €  
22110 342 Productes neteja i acondicionament: Esports-Piscines            4.000,00 €  
22200 920 Serveis de telecomunicacions: General          13.000,00 €  
22200 312 Serveis de telecomunicacions: centre dia                800,00 €  
22201 920 Postals            1.000,00 €  
22400 920 Assegurances: RC i immobles municipals            5.200,00 €  
22401 163 Primes assegurances: tractor i vehicle municpal, quad            1.000,00 €  
22402 323 Assegurances: Llar infants                550,00 €  
22403 323 Assegurances: Escola                550,00 €  
22404 323 Assegurances: Escola de Música                900,00 €  
22405 338 Primes assegurances: Responsab. Civil festes            1.200,00 €  
22406 312 Primes assegurances: centre dia                500,00 €  
22407 163 Primes assegurances: Magatzem                450,00 €  
22501 161 Tributs ACA          35.000,00 €  
22601 920 Atencions protocolàries            2.000,00 €  
22602 338 Publicitat i propaganda: festes            5.500,00 €  
22603 920 Publicació en diaris oficials                500,00 €  
22604 326 Jurídics, contensios: Gestió escola de música            9.000,00 €  
22608 338 Festes locals          87.000,00 €  
22609 4311 Mostra auberge            8.000,00 €  
22610 342 BTT l'Auberge            1.000,00 €  
22610 338 Diada Comarcal de la Clotxa            2.000,00 €  
22699 920 Altres despeses diverses            3.000,00 €  
22700 1621 Neteja i acondicionament: recollida escombraries          65.000,00 €  
22706 151 Estudis i treballs tècnics: Projectes i DUPROCIM          25.000,00 €  
22708 934 Serveis recaptació a favor de l'entitat: Base          22.000,00 €  
22799 920 Treballs altres empreses: gestoria, desratitz. animadora música          16.000,00 €  
22799 338 SGAE            2.500,00 €  
22799 342 Curs natació, Tallers estiu i nadal i socorrista            8.000,00 €  
22799 323 SAGESSA LLAR INFANTS          56.700,00 €  
22799 312 SAGESSA CENTRE DE DIA          75.000,00 €  
22799 151 Recollida de gosos abandonats                100,00 €  
23000 912 Dietes membres òrgans de govern            4.000,00 €  
23100 912 Dietes locomoció membres òrgans de govern                500,00 €  
23120 920 Dietes locomoció del personal no directiu                500,00 €  
         
    TOTAL     661.070,00 €  
         
         
    CAPÍTOL 3   Despeses financeres 2017  
         
31001 011 Interessos crèdit Catalunya Caixa - Diputació                  -    
31100 011 Despeses de formalització, modif. I cancel·lació        2.000,00 €  
         
    TOTAL CAPÍTOL 3        2.000,00 €  
         
CAPÍTOL 4   Transferencies corrents 2017  
         
46200 334 Ajuntament Móra la Nova: Tren Turístic "Lo Caspolino"        3.334,00 €  
46500 231 A Comarques: Serveis Socials            6.200,00 €  
46501 341 Gimnàstica Gent gran                500,00 €  
46700 334 Consorci d'Inciciatives Socioeconòmiques: GR-99                350,00 €  
48000 920 A famílies i institucions: ACM i FEMP i Localret                700,00 €  
48001 334 A famílies i institucions: Banda de Música            5.000,00 €  
48002 341 A famílies i institucions: Club de futbol            3.300,00 €  
48003 341 A famílies i institucions: Club de billar: Llum                600,00 €  
48004 341 A famílies i institucions: Caçadora                500,00 €  
48005 334 A famílies i institucions: Puntaires                500,00 €  
48006 231 A famílies i institucions: Associació jubilats                700,00 €  
48007 321 A famílies i institucions: Ampa                500,00 €  
48008 334 A famílies i institucions: Esglèsia                500,00 €  
48009 334 A famílies i institucions: A. Dones Sta. Àgueda                500,00 €  
48010 334 A famílies i institucions: Sub. Entitats diverses                200,00 €  
48011 323 A famílies i institucions: Col·legi Antoni Nat: Revista                700,00 €  
48012 334 A famílies i institucions: ACABD                500,00 €  
48013 341 A famílies i institucions: Associació bitlles                500,00 €  
48014 334 A famílies i institucions: Aportació soci ACABD                  12,00 €  
48015 334 A famílies i institucions: CERE                  20,00 €  
48016 334 A famílies i institucions: A. Disculpin les Molèsties            2.200,00 €  
48017 334 A famílies i institucions: Beca Artur Blade Desunvila                         -    
48018 323 A famílies i institucions: Beca llibres escolars            2.000,00 €  
48019 341 A famílies i institucions: Grup Ex. Roland Giné                500,00 €  
48020 432 A famílies i institucions: A. Empresaris Ribera d'Ebre                420,00 €  
    TOTAL CAPÍTOL 4       30.236,00 €  
         
         
CAPÍTOL 6   Inversions reals 2017  
         
61900 161 PEIX: xarxa aigua     200.000,00 €  
61901 165 PEIX: Enllumenat Públic       25.000,00 €  
61902 161 PAM: Xarxa d'aigua       70.000,00 €  
61904 454 Consell Comarcal: Camins municipals        6.000,00 €  
62200 312 PAM: Terreny JALDO: Construcció centre de Dia       30.000,00 €  
62300 312 Maquinària, instal.lacions: Consultori Mèdic        2.000,00 €  
62500 334 Mobiliari dependències municipals        2.000,00 €  
62600 920 Ordinadors recepció Ajuntament        1.000,00 €  
62900 334 PAM: Col.lecció instruments musicals       10.000,00 €  
61900 454 Inversions camins    
61901 1532 Voreres entrada del poble    
61902 1532 Baranes Pl. Font Gran    
61903 165 Enllumenat Públic Edifici Jaldo    
61904 342 Rec Camp de Futbol    
62200 323 Edificis i altres construccions: Menjador Escolar    
62300 312 Maquinària, instal.lacions: Consultori Mèdic    
62500 920 Mobiliari: Armari Jutjat de Pau    
62501 920 Adquisició mobiliari i equipaments    
62600 920 Ordinador portàtil Alcalde    
         
    TOTAL CAPÍTOL 6     346.000,00 €  
         
         
CAPÍTOL 9 Passius financers  2017  
         
91300 011 Amortització préstecs ll/t: C. Tarragona - Diputació                         -    
         
    TOTAL CAPÍTOL 9                  -    
         
    RESUM PRESSUPOST DESPESES
         
    CAPÍTOLS 2017  
         
    1. Personal     495.040,00 €  
    2. Béns corrents     661.070,00 €  
    3. Interessos        2.000,00 €  
    4. Transferències corrents       30.236,00 €  
    6. Inversions     346.000,00 €  
    9. Amortitzacions                  -    
         
    TOTAL  1.534.346,00 €  
         

PRESSUPOST INICIAL 2017
INGRESSOS
       
       
SUBCONCEPTE DESCRIPCIO    
       
CAPÍTOL 1 Impostos directes 2017  
   
11200 Ibi rústica        56.000,00 €  
11300 Ibi urbana      225.000,00 €  
11500 Impost vehicles        60.000,00 €  
11600 Plusvàlua        10.000,00 €  
13000 IAAEE         7.000,00 €  
       
  TOTAL CAPÍTOL 1      358.000,00 €  
       
       
CAPÍTOL 2 Impostos Indirectes 2017  
       
29000 Impost construccions i obres        20.000,00 €  
       
  TOTAL CAPÍTOL 2        20.000,00 €  
       
       
CAPÍTOL 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 2017  
       
30000 Servei d'abastament d'aigua        19.000,00 €  
30100 Servei clavegueram        32.000,00 €  
30200 Servei de recollida d'escombraries        65.000,00 €  
30300 Servei de tractament de residus: runes         1.000,00 €  
30400 Cànon ACA        35.000,00 €  
30900 Taxa cementiri         6.200,00 €  
31100 Serveis assistencials: SAIAR        23.000,00 €  
31200 Taxa llar infants        20.000,00 €  
31201 Taxa escola de música        42.000,00 €  
31300 Taxa piscina         9.000,00 €  
31900 Taxa per festes        26.000,00 €  
31901 Taxa utilització dependències municipals            500,00 €  
31902 Taxa anunci programa festes         4.300,00 €  
31903 Taxa telecentre            500,00 €  
31904 Taxa: préstec material ajuntament            200,00 €  
31905 Taxa: festa de la clotxa         1.000,00 €  
32300 Taxa per altres serveis urbanístics            500,00 €  
32500 Taxa per expedició de documents         1.000,00 €  
32900 Taxa per trasllat llicència activitats            100,00 €  
32901 Taxa per veu pública            400,00 €  
33100 Taxa per entrada de vehicles         1.000,00 €  
33200 Taxa u.p. subministradora energia elèctrica        12.000,00 €  
33201 Taxa u.p. subministradora gas            500,00 €  
33300 Taxa u.p. empreses telefonia mòbil            700,00 €  
33500 Taxa ocupació via pública amb terrasses         1.000,00 €  
33800 Compensació Telefònica d'Espanya         2.200,00 €  
33900 Altres ocupacions de la via pública            500,00 €  
33902 Venda ambulant: parades i mercat         1.500,00 €  
34200 Taxa transport escolar         1.800,00 €  
34400 Entrades a museus, exposicions, espectacles        10.000,00 €  
34901 Preu públic servei piscina municipal: curs natació            100,00 €  
34902 Preu públic fotocòpies            100,00 €  
34903 Preu públic: fax            100,00 €  
34904 Preu públic: tallers estiu i Nadal            100,00 €  
34905 Preu públic: bústies disseminats            200,00 €  
34906 Preu públic: serveis tractor i remolc            100,00 €  
36000 Venda de productes: festes i mostra        14.000,00 €  
39190 Altres multes i sancions            100,00 €  
39300 Interessos de demora         1.000,00 €  
39900 Altres ingressos diversos         9.790,00 €  
  TOTAL CAPÍTOL 3      343.490,00 €  
       
       
CAPÍTOL 4 Transferències corrents 2017  
       
42000 Participació Fons Estat      210.000,00 €  
42010 Fons complementari finançament: Liquidació FNCM         2.000,00 €  
42390 D'altres societats mercantils: Enresa        10.000,00 €  
45000 Fons cooperació local        55.000,00 €  
45003 Transf. corrents: Dep. Benestar Social Mant. Centre dia        55.000,00 €  
45004 Subvenció Generalitat Jutjat de Pau         1.650,00 €  
45005 Subvenció Generalitat Consultori mèdic         5.000,00 €  
45006 Subv. Generalitat: Llar d'infants         1.000,00 €  
45007 Departament Governació: Sou Alcalde        17.510,00 €  
45008 Dep. Joventut            500,00 €  
45009 Institut Català de la Dona            500,00 €  
45010 PUOSC Manteniment        20.346,00 €  
45011 SOC: Garantia Juvenil         1.000,00 €  
46101 Diputació Tarragona: Subv. Piscines         7.000,00 €  
46102 Diputació Tarragona: Peridomèstics         1.200,00 €  
46103 Diputació Tarragona: PAM manteniment        15.000,00 €  
46104 Diputació Tarragona: Catàleg cultural         9.000,00 €  
46105 Diputació Tarragona: Aigua potable         2.200,00 €  
46106 Diputació Tarragona: Primavera Cultural         1.000,00 €  
46107 Diputació Tarragona: Mostra Auberge         1.500,00 €  
46108 Diputació Tarragona: Escola de Música        20.000,00 €  
46109 Diputació Tarragona: Ajuts excepcionals            100,00 €  
46110 Diputació Tarragona: Llar Infants        10.000,00 €  
46111 Diputació Tarragona: Personal Cultural         2.500,00 €  
46200 Ajuntaments: Ajuntament de Bot         3.000,00 €  
46201 Ajuntaments: Ajuntament de Riba-Roja         5.800,00 €  
46202 Ajuntaments: Ajuntament de Tivissa         5.800,00 €  
46203 Ajuntaments: Ajuntament Pinell de Brai         4.000,00 €  
46500 De Comarques: Escola de Música         4.000,00 €  
46501 De Comarques: Activitats    
47000 Institucions Privades: Telèfon Centre de dia            600,00 €  
48000 De famílies i institucions sense ànim lucre: AMPA    
       
  TOTAL CAPÍTOL 4      472.206,00 €  
       
       
CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 2017  
       
52000 Interessos de dipòsits            200,00 €  
54100 Arrendaments finques urbanes         6.000,00 €  
55000 Concessions administratives: Bar piscines         1.000,00 €  
55100 Concessions administratives: nínxols         2.000,00 €  
       
  TOTAL CAPÍTOL 5         9.200,00 €  
       
       
       
       
       
       
CAPÍTOL 7 Transferències de capital 2017  
       
76100 D. Tarragona: Adquisició mobilitari i equipaments         1.000,00 €  
76101 D. Tarragona: Adquisició mobi. I equip consultori         1.000,00 €  
76102 PAM: adquisió instruments musicals         9.500,00 €  
76103 PAM: Xarxa d'aigua        66.000,00 €  
76104 PAM: Edifici JALDO: Construcció Centre de Dia        28.000,00 €  
76104 Diputació Tarragona: PEIX Xarxa aigua      190.000,00 €  
76105 Diputació Tarragona: PEIX xarxa enllumenat públic        20.000,00 €  
76106 Diputació Tarragona: PEIX adquisició ordinadors            950,00 €  
76500 A Comarques: Camins municipals         5.000,00 €  
76501 A comarques: No Penta        10.000,00 €  
       
  TOTAL CAPÍTOL 7      331.450,00 €  
       

Amb el suport de:


Ajuntament de Benissanet , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?