Ets a: Portada > Ajuntament

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BENISSANET

Identificació de la sessió

 

Núm. 1/2015

Caràcter: ordinari

Data: 15 de gener de 2015

Horari: De 21’00 h a 23’45 h

Lloc: Despatx de l’Alcaldia de la Casa Consistorial

 

Hi assisteixen amb veu i vot:

 

Francesc Xavier Arbó Cot, Alcalde President

Ignasi Ballber Rebull, 1r Tinent d’Alcalde

Joan Alcón Montagut, 2n. Tinent d’alcalde

Jaume Vinaixa Marcos, regidor

 

Amb veu i sense vot:

 

Joana Pujol Solé, regidora

 

Secretària-Interventora:

 

M. Carme Sentís Bartolomé

 

A l’hora indicada, es reuneixen les persones ressenyades més amunt, i es constitueixen vàlidament, segons el quòrum exigit per l’article 112.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, com a Junta de Govern Local, amb l’objectiu de celebrar sessió ordinària en primera convocatòria.

 

Seguidament, s’obre la sessió pel Sr. Alcalde i es tracten els assumptes inclosos al següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 11/2014, de data 12 de desembre de 2014.
 2. Aprovació de l’encàrrec de la confecció dels projectes tècnics de les actuacions a incloure al Programa Especial d’Inversions Municipals de la Diputació de Tarragona (PEIM).
 3. Aprovació de les actuacions a incloure al Programa Especial d’Inversions Municipals de la Diputació de Tarragona (PEIM).
 4. Aprovació del programa i pressupost de la Festa Major de Sant Antoni, 2015.
 5. Aprovació de l’acord a subscriure amb TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA pel soterrament de les línies telefòniques al C/ Calvari 36 de Benissanet.
 6. Peticions i sol·licituds d’entitats i particulars.
 7. Pagaments i factures.
 8. Llicències d’obres i activitats.
 9. Altres assumptes d’interès que es dóna compte.
 10. Informes de l’Alcalde i dels regidors.
 11. Precs i preguntes.

 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior núm. 11/2014, de data 12 de desembre de 2014.

Llegida i analitzada l’acta de l’enunciat, és trobada conforme i s’aprova per unanimitat dels assistents.

 

2. Aprovació de l’encàrrec de la confecció dels projectes tècnics de les actuacions a incloure al Programa Especial d’Inversions Municipals de la Diputació de Tarragona (PEIM).

 

Al BOP de Tarragona núm. 279, de 4 de desembre de 2014, es va publicar l’anunci relatiu a l’acord de Ple de la Diputació de Tarragona, de data 28 de novembre de 2014, d’aprovació inicial de les base reguladores del Pla especial d’inversions municipals 2015 (PEIM).

 

Les actuacions que s’han previst incloure al PEIM són les següents:

                       

Rehabilitació del paviment de la pista poliesportiva de Benissanet

Condicionament dels vestidors de la zona esportiva de Benissanet

 

Atès l’anterior, d’acord amb la convocatòria abans esmentada, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el següent:

 

PRIMER. Encarregar la confecció dels projectes tècnics que s’han d’incloure al PEIM 2015 al Sr. Agustí Piñol de Vallobà, i que són les següents:

           

Rehabilitació del paviment de la pista poliesportiva de Benissanet

Condicionament dels vestidors de la zona esportiva de Benissanet

 

SEGON. Incloure el cost dels honoraris professionals al pressupost de la Corporació de l’any 2015.

 

TERCER. Comunicar el present acord a l’interessat.

 

3. Aprovació de les actuacions a incloure al Programa Especial d’Inversions Municipals de la Diputació de Tarragona (PEIM).

 

Al BOP de Tarragona núm. 279, de 4 de desembre de 2014, es va publicar l’anunci relatiu a l’acord de Ple de la Diputació de Tarragona, de data 28 de novembre de 2014, d’aprovació inicial de les base reguladores del Pla especial d’inversions municipals 2015 (PEIM).

 

La finalitat del PEIM és subvencionar les inversions destinades a la creació d’infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris pel funcionament dels serveis que siguin de titularitat municipal.

 

L’import previst per Benissanet és de 22.815,00 €.

 

D’acord a tot l’exposat i vist l’anunci esmentat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el següent:

 

PRIMER. Aprovar les següents inversions que s’inclouran dens del PEIM 2015:

 

 

 

NOM

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ

APORTACIÓ AJUNTAMENT

TOTAL

Rehabilitació del paviment de la pista poliesportiva de Benissanet

19.522,16 €

00,00

19.522,16

Condicionament dels vestidors de la zona esportiva de Benissanet

3.292,84

18.614,91 €

21.907,75 €

TOTAL

22.815,00 €

 

 

 

SEGON. Presentar a la Diputació de Tarragona la documentació necessària per tal de que es faci efectiva la subvenció de 22.815,00 € per finançar dites actuacions.

 

TERCER. Incloure les actuacions al pressupost de la Corporació de l’any 2015.

 

QUART. Facultar el Sr. Alcalde per signar la documentació escaient.

 

4. Aprovació del programa i pressupost de la Festa Major de Sant Antoni, 2015.

 

Es presenta el pressupost previst per la Festa Major de Sant Antoni 2015, que és el següent:

 

Divendres, dia 16 de gener:

 

- 11.00 h: Cursa de bicicletes infantil i juvenil.

- 13.00 h: Venda de Coques a la Pl. “Jaimito”.

- 16.00 h: Concurs de Guinyot. Premis cedits per Bar El Casal.

- 19.00 h: Cine a la Sala del Casal

- 22:00 h: Bingo, organitzat per l’Associació de Dones Sta. Àgueda de Benissanet.

 

Dissabte dia 17 de gener

 

- 10.30 h: Cercavila a càrrec de l’Escola i Banda de Música de Benissanet.

- 11.15 h: Benedicció dels animals i de les coques de Sant Antoni.

- 18.30 h:  Cremaller a la Pl. De la Verdura, amb botifarra, pa i vi. Amenitzat per l’Esola i Banda de Música de Benissanet.

- 23.30 h: Grup de Versions amb la Banda Els Pachucos. A l’acabar, Disco – Mòbil.

 

Diumenge dia 18 de gener

 

- D’11.00 h a 13.00 h: Inflables a la Pl. de l’Ajuntament.

- 11.30 h: Missa Major.

- De 16.00 a 18.00 h: Inflables a la Pl. De l’Ajuntament.

- 16.00 h: Futbol, entre els equips CD Benissanet i CE La Galera.

- 19:00 h: Revista amb Luís Pardos.

 

Pressupost:

 

- Compra de coques de Sant Antoni:                                                860,00 €

- Embotit, pa i vi:                                                                              400,00 €

- Mistel·la i vi ranci:                                                                            40,00 €

- Refrecs BTT                                                                                      30,00 €

- Publicitat                                                                                        181,00 €

- Esmorzar pels nens:                                                                       100,00 €

- Cine:                                                                                               780,00 €

- Los Pachucos:                                                                             3.146,00 €

- Equip de So:                                                                                1.000,00 €

- Revista Luís Pardos                                                                    5.203,00 €                                 

TOTAL                                                        11.740,00 €

 

Vist l’anterior pressupost presentat i els actes de la Festa Major de Sant Antoni, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el següent:

 

PRIMER. Aprovar el pressupost de la Festa Major de Sant Antoni prevista pel mes de gener de 2015, per import d’11.740,00 €.

 

SEGON. Imputar el cost a les partides previstes per festes locals del pressupost de exercici 2015, i atendre el pagament en funció de la disponibilitat de tresoreria.

 

5. Aprovació de l’acord a subscriure amb TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA pel soterrament de les línies telefòniques al C/ Calvari 36 de Benissanet.

 

Després de diverses peticions de l’Ajuntament de Benissanet a la Companyia Telefònica per tal que retiressin el poste situat al C/ Calvari, 36 front al bloc que en el seu dia va ser promogut per PROMOTECTURA, ja que el mateix va ser col·locat de forma provisional per les obres de dit edifici, finalment aquesta Companyia ha proposat un acord per tal de retirar l’esmentat pal i, a més, per soterrar les línies telefòniques del C/ Calvari, ja que passen per davant de la façana d’aquest edifici i queden els cables penjant. Amb aquesta actuació es millorarà l’estètica de l’edifici i del carrer, a la vegada que també suposarà una millora pels veïns del bloc.

 

Els termes en que es basa l’acord són els següents:

 

-       El projecte s’elaborarà per tècnics de la companyia Telefònica

-       Els treballs d’obra civil relacionats amb la construcció de la infraestructura subterrània de telecomunicacions seran assumits per l’Ajuntament, incloent la sol·licitud de les llicències que siguin precises i la infgormació sobre altres sistemes existents en la zona. Per garantir el mínim de qualitat exigible s’haurà de fer servir material homologat per Telefònica.

-       Telefònica de España es farà càrrec dels treballs de desmuntatge dels cables Afectats i posterior soterrament dels mateixos, utilitzant per això la infraestructura canalitzada aportada que passarà a ser objecte d’un dret d’ús a favor d’aquesta empresa, sempre que prèviament s’hagi acceptat sense objeccions la citada infraestructura.

-       Els treballs de soterrament no es duran a efecte fins a tant estigui convenientment assegurada la continuïtat i qualitat en la prestació del servei i es disposi prèviament dels permisos atorgats a Telefònica de España pels propietaris dels immobles afectats per a la utilització de les infraestructures interiors que s’haguessin construït en els mateixos.

-       L’acord té una vigència de 18 mesos des que es retorni el document signat per l’alcalde de l’ajuntament, quedant sense efecte si les obres de construcció de la infraestructura no han començat passat aquest termini.

 

Analitzat el contingut de l’acord transcrit anteriorment i trobant-lo conforme, atès que es tracta d’una obra que millorarà la imatge del C/ Calvari, en general, i en particular, la del bloc situat al núm. 36, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el següent:

 

PRIMER. Aprovar l’acord a subscriure amb TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA pel soterrament de les línies telefòniques al C/ Calvari 36 de Benissanet, ene els mateixos termes que els subscrits en aquest acord.

 

SEGON. Trametre l’acord, degudament signat, a la Companyia Telefònica de España, als efectes oportuns.

TERCER. Incloure el cost d’aquesta actuació a la partida de vies urbanes del pressupost de la Corporació de l’any 2015.

 

QUART. Facultar el Sr. Alcalde per signar la documentació escaient.

Amb el suport de:


Ajuntament de Benissanet , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?