Ets a: Portada > Ajuntament

Llar d'Infants Municipal l'Auberge


Escola Bressol Municipal L'Auberge
Telèfon: 977 40 74 30
C/ De la Barca s/n
43747 Benissanet
Ajuntament de Benissanet

FULL DE LA PREINSCRIPCIÓ PER OMPLIR  CLICA AQUÍ

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FER LA PREINSCRIPCIÓ


-          Fotocòpia del Llibre de Família.

-          Fotocòpia Carnet de Vacunacions.

-          Fotocòpia dels DNI dels pares.

-          Targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a.

-      Full de la preinscripció omplert


Podeu portar tots els documents a l'Ajuntament de Benissanet o enviar al correu, mmiro@benissanet.altanet.org

 Capacitat per a 30 nens de 16 setmanes a 3 anys

Aula per a infants de 16 setmanes fins a 24 mesos

13 infants

Aula per a infants de 2 a 3 anys

17  infants
 • Vicky González Guirao (tutora)
 • Liliana Martínez Gispert (educadora de suport)

QUÈ SÓN LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS?

 

 • Són serveis educatius de qualitat adreçats a la primera infància i a la família on es realitzen tasques educatives a partir de l’activitat de l’infant, en un entorn agradable, ple de sensacions, on l’infant pot desenvolupar-se en un ambient enriquidor i sa.
 • Es pretén potenciar la tasca educativa amb una contínua interacció i comunicació amb les famílies.
 • Les escoles bressol municipals atenen infants a partir de les setze setmanes i fins als tres anys.

 

 

EL PROJECTE EDUCATIU

 

 • Es potencien les capacitats de l’infant per conèixer i interpretar l’entorn.
 • S’afavoreix l’activitat de l’infant a partir de l’observació, la manipulació, l’experimentació i el descobriment per aconseguir un aprenentatge significatiu.
 • S’ofereix un espai adequat on l’infant pot assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment maduratiu i així anar-se formant una imatge positiva d’ell/a dels altres i de l’entorn.
 • Es treballa l’adquisició d’hàbits d’autonomia i de convivència que els permetrà tenir un alt nivell de seguretat i autoestima.
 • La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català.
 • Es treballa el cicle festiu tradicional català.
 • Es vetlla per la coeducació, la diversitat i la integració.

 

 

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

 

 • La comunicació i la interacció diària amb les famílies i l’equip educatiu garanteix el seguiment de cada infant i el seu procés evolutiu. És per això que us demanem la col·laboració per mantenir aquesta comunicació diària.
 • Aquesta comunicació es farà mitjançant una agenda que haurà d’anar i venir  de casa  al centre on s’anotaran els trets més importants desenvolupats durant la jornada
 • Durant el curs es duran a terme reunions periòdiques amb les famílies per fer un seguiment individualitzat de  cada infant.
 • Al llarg del curs es demanarà també la participació i complicitat de les famílies en diverses activitats com festes, sortides, muntatge d’activitats,...
 • En aquest sentit, la carta de compromís educatiu, que signeu a l’inici de curs, és l’instrument que estableix el marc de comunicació on hi són possibles les aliances i les complicitats entre la família i el centre.
 • El centre farà sortides pedagògiques que s’especificaran en la programació general. És important que els infants hi participin i caldrà l’autorització corresponent. En el cas de no voler participar no es podrà assistir a l’escola aquell dia.
 • L’EBM també compta amb els òrgans de participació, formats per pares i mares de l’escola, membres de l’equip educatiu, la directora de l’escola i un/a representant de l’ajuntament.

 

 

 

SALUT A L’ESCOLA

 

Consells i normes de salut a l’escola

 

 • Quan estem malalts el que més desitgem és la tranquil·litat i sentir-nos estimats per la família. Us demanem que vetlleu perquè els infants puguin gaudir d’aquest dret quan no es troben prou bé.
 • L’escola avisarà a la família quan un nen o nena no es troba bé per tal que vingueu a buscar-lo. En aquest cas es demana un període d’observació a casa d’un mínim de 24 hores sense assistir a l’escola.
 • Si un/a nen/a assisteix a l’escola amb símptomes de malaltia exposa els altres a un perill de contagi. Us demanem que no els porteu a l’escola quan estan sota els efectes de la medicació (antitèrmics…) ja que malgrat que els símptomes queden encoberts, els nens estan en un període de malaltia. Si es creu oportú, es demanarà un informe mèdic.
 • L’escola no donarà medicació als alumnes. Només en donarà en casos de malaltia crònica. En aquests casos caldrà la prescripció del  pediatre detallant el diagnòstic, el producte, la dosi, l’horari i el calendari, i a més a més l’autorització de la família.

 

 

 

 

 

 

 

No es pot assistir a l’escola quan es tinguin aquests símptomes o malalties:

 

·         Febre (temperatura superior a 37’5º)

·         Malestar general que impedeixi la participació a les activitats habituals de classe

·         Dificultat respiratòria, tos persistent i continuada

·         Diarrea o vòmits

·         Polls à fins que no s’hagi iniciat el tractament i eliminat els ous

·         Lesions a la pell (excepte amb informe del pediatra que no sigui contagiós)

·         Conjuntivitis purulenta à a les 24 h de l’inici del tractament

·         Escarlatina à a les 24 h de l’inici del tractament i sempre que el seu estat sigui bo

·         Giardiasi, paràsits intestinals à a la desaparició dels símptomes

·         Vesícules a cares i mans à a les 24 h de l’inici del tractament

·         Ronya i tinyaà 7 dies després d’haver-se fet el tractament

·         Rubèola à 7 dies després de l’inici de l’erupció

·         Tos ferina à 7 dies després de l’inici del tractament

·         Varicel·la à Als 6 dies de l’inici de l’erupció o en assecar-se les lesions cutànies

·         Galteres à Als 9 dies de la inflamació de les glàndules salivals

·         Tuberculosi à Després de 3 setmanes de prendre’s la medicació

·         Xarampió à Als 5 dies després d’aparèixer l’erupció

·         Brutícia o manifesta manca d’higiene

·         Qualsevol malaltia contagiosa. En cas de dubte, la directora podrà demanar informe mèdic.

 

 

 

 

ELS SERVEIS

 

Servei escolar                

 • Matí: de 9.00 a 13.00 h
 • Tarda: de 15.00 a 17.00 h

 

Servei d’acollida     

 • De 8.45  A 9.00 h i de 13.00 a 13.15

(S’ofereix a partir d’un 20% de demanda)

 

Servei de menjador

 • De 13.00  A 15.00 h

(S’ofereix a partir d’un 50% de demanda)

 

 

EL CALENDARI DEL SERVEI EDUCATIU

Inici del curs

 • 1 de setembre
 • De l’1 al 10 de setembre hi haurà el període d’adaptació per a l’alumnat que s’incorpori de nou, els horaris es pactaran amb les famílies per tal de facilitar la incorporació de l’alumne al centre.

 

Per Nadal, Setmana Santa i estiu

 

 • Nadal: horari intensiu de matí (de 8 a 13:30 h)
 • Setmana santa: horari habitual menys el dia 23 de març que obrirà en horari intensiu (de 8 a 13:30 h)
 • Estiu: horari habitual menys a l’agost que obrirà en horari intensiu (de 8 a 13:30 h)

 

 

 

 

Dies de lliure disposició que l’escola restarà tancada

 • 7 de desembre de 2015
 • 4 i 5 de gener de 2016
 • 24 de març de 2016
 • 25 de juliol 2016

 

Dies de festa local

 • Festa d’hivern: Sant Antoni, 15  de gener de 2016
 • Festa Major d’estiu: Sant Jaume, 24 de juliol de 2016

 

 

Activitats d’estiu    

 • De l’1 al 31 de juilol l’escola bressol realitzarà l’horari habitual de tot el curs, però realitzant activitats de lleure. Durant el mes d¡agost la l’escola bressol obrirà amb horari intensiu (de 8 a 13:30 h).

 

L’adaptació

 • Des de l’escola intentem que el procés d’adaptació sigui viscut de forma positiva tant per part dels pares com pels infants.
 • Els nens i nenes que ja assistien a l’escola l’any passat es poden incorporar des del primer dia al centre i els que vénen per primer cop ho faran de forma progressiva i  en horari reduït.

 

L’adaptació

 • Des de l’escola intentem que el procés d’adaptació sigui viscut de forma positiva tant per part dels pares com pels infants.

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

HORARI D’ENTRADES I SORTIDES

 

 • Per afavorir les entrades i sortides de les famílies amb l’infant al centre s’estableix el següent horari:

Horari d’entrada:

Al matí, de les 9 a les 9.15 h

 A la tarda, de les 15 a les 15.15 h

Horari de sortida

Al migdia, de les 12.30 a les 13 h

 A la tarda, de les 16.30 a les 16.55 h

Horari d’acollida

De 8.45 a 9.00 i de 13.00 a 13.15

 

 • Cal respectar aquests horaris i es demana puntualitat per garantir la bona organització de l’aula.
 • Per deixar o recollir el nen/a es picarà a la porta de la classe i s’esperarà a que la tutora l’obri. A més s’haurà d’evitar que les famílies entrin a la classe per no trencar amb la rutina.
 • No es podrà entrar a l’Escola Bressol fora de l’horari marcat.Si excepcionalment cal arribar un cop ja s’ha iniciat l’activitat o cal endur-se el vostre infant abans, s’avisarà a l’educador/a i es tindrà cura de distorsionar el mínim possible el ritme de l’aula.
 • Quan se superi el marge de les entrades i les sortides, es facturarà al mes següent la quota corresponent a usuari/ària eventual d’una hora d’acollida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • En el cas que una persona no coneguda per les educadores hagi de recollir l’infant, caldrà avisar  presentant una autorització.
 • En el cas que vingui a recollir l’infant un/a menor caldrà autorització escrita expressa.
 • S’evitarà en la mesura del possible deixar els cotxets, bicicletes, etc al hall de l’escola. I si cal deixar-los, es farà de forma ordenada evitant que molesti el pas i les activitats escolars.

 

 

FACTURACIÓ DE LES QUOTES

 

 • Les quotes es pagaran mitjançant domiciliació bancària, dins els 10 primers dies de cada mes (a excepció del mes de setembre i octubre). Les famílies pagaran 12 mensualitats per curs escolar corresponents als mesos de setembre agost.
 • Durant el curs, les famílies hauran de comunicar les baixes definitives 15 dies abans que s’acabi el mes.  En cas de baixa, l’ajuntament no retornarà l’import de la mensualitat en curs. Durant els períodes de baixa temporal justificada la família abonarà igualment la quota.
 • L’ajuntament procedirà a donar de baixa de forma definitiva l’infant, en el supòsit que la família deixi de satisfer les quotes corresponents a tres mensualitats. Tanmateix, la baixa no justificada durant més de 15 dies naturals també provocarà la baixa definitiva de l’infant.

 

 

 

 

 

EL VESTUARI

 

La roba ha de ser còmoda i fàcil de posar i treure, per facilitar els moviments i l’autonomia de l’infant.

És indispensable portar tota la roba marcada amb el nom i el cognom. L’escola no es farà responsable de la que no ho estigui.

Les jaquetes, abrics, bates i tovalloles han de dur una veta llarga, d’uns 16 cm, per poder penjar-les amb facilitat.

El dia que hi hagi psicomotricitat, els nens i les nens hauran d’anar amb roba còmoda i mitjons gruixuts i/o antilliscants.

 

 

ROBA

 • Una bata. Les bates portaran el nom del nen o la nena al davant, al costat esquerre. (Per als infants de l’aula de 0-1 any només posarem la bata a l’estona dels àpats, per tal de no dificultar-los-hi el moviment)
 • Una bata per fer pintura
 • Una bosseta de roba  per a l’esmorzar i l’agenda
 • Una muda de recanvi: samarreta, calces o calçotets (o bodi segons l’edat), mitjons, pantalons, jersei i sabates. Tot això dins una bossa de roba
 • Un coixí
 • Una tovallola petita mida tocador
 • Una jaqueta còmoda per sortir al pati *
 • Roba de llit per a la cuna *

 

 

 

EL MATERIAL

 

És molt important que tot el material que es porta a l’escola vingui marcat amb el nom del nen o la nena. L’escola no es responsabilitzarà de les possibles pèrdues del material que no estigui marcat.

 

MATERIAL PER ALS HÀBITS D’HIGIENE

 • Una ampolla petita de sabó líquid
 • Una ampolla petita de colònia
 • Una pinta
 • 3 paquets de tovalloletes humides
 • 3 capses de mocadors de paper
 • Un tub de pomada per al culet *
 • Un paquet de bolquers *

 

MATERIAL PER ALS HÀBITS DE L’ALIMENTACIÓ

 • Un got amb anses o un biberó d’aigua amb anses
 • Un pitet de plàstic tou (tipus roba)
 • Una garrafa d’aigua
 • Un xumet i capseta de xumet per desar-lo

 

FOTOGRAFIES

 • Una fotografia del nen/a amb la família de mida 10x15
 • Una fotografia de carnet mida 10x15 del nen/a

 

(* Només els nens o nenes que ho necessitin)

 

Amb el suport de:


Ajuntament de Benissanet , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?