Ets a: Portada > Ajuntament

Ordenances


ANUNCI

 

Aprovada definitivament pel ple de l’ajuntament, en sessió ordinària del dia 26 d’abril de 2013, l’ordenança de civisme, convivència ciutadana, protecció del Medi i ús de la via i espais públics de l’Ajuntament de Benissanet, en la que hi estan incorporades les al.legacions presentades en el termini d’exposició pública, després d’haver-se publicat l’acord inicial al BOP núm.60, de data 12 de març de 2013, es publica el text íntegre de l’ordenança per a la seva immediata entrada en vigor, havent transcorregut el termini establert a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i donant compliment a l’establert a l’article 70.2 del mateix text legal, així com també a l’establert a l’article 66.1 del Decret 1790/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

 

ORDENANÇA DE CIVISME, CONVIVÈNCIA CIUTADANA, PROTECCIÓ DEL MEDI I ÚS DE LA VIA I ESPAIS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE BENISSANET

 

TÍTOL PRELIMINAR. Esperit, objecte i legislació.

 

ARTICLE 1

1. Amb aquesta ordenança l’equip de govern de l’Ajuntament de Benissanet marca com a principal objectiu, establir un bon clima de convivència social, compliment de les lleis i normes vigents i de respecte entre les persones que fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre els ciutadans i les ciutadanes, determinant mecanismes per corregir i, si s’escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida.

2.Aquest respecte també s’ha de donar entre les persones i l’Ajuntament, els seus representants i treballadors.

 

ARTICLE 2

1.Aquesta ordenança, d’acord amb el que disposen les normatives de caràcter general, i en especial, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels en locals de Catalunya, regula l’activitat de les persones físiques i jurídiques que es desenvolupen principalment a la via pública i a altres espais i serveis de domini públic o que transcendeixen l’àmbit estrictament privat.

 

ARTICLE 3. Incompliment i sancions

1.El no compliment d’aquesta ordenança donarà lloc a sancions de caràcter solidari i/o econòmic, imposades per l’òrgan competent de l’ajuntament de Benissanet, sens perjudici de les mesures que poguessin adoptar altres Administracions i/o accions judicials. Les conductes negligents dirigides o que afectin a menors, discapacitats, gent gran o autoritats, constituiran un agreujament sobre la sanció.

 

TÍTOL PRIMER.

 

Capítol I. Normes relatives a la via, espais i béns públics

 

ARTICLE 4.

 1. Es consideren via, espais i béns públics els destinats a l’ús i gaudiment dels ciutadans i ciutadanes, com ara: carrers, places, parcs, jardins, edificis públics, zones forestals, així com el mobiliari situat en aquests. És un deure respectar i un dret gaudir dels mateixos i se sancionarà qualsevol acció d’ús inapropiat o deteriorament o expressament prohibit.
 2. Queda expressament prohibit: Llençar desperdicis, brossa, mobiliari, electrodomèstics, restes de poda d’arbres, etc, fora dels llocs destinats expressament per a la seva recollida. Els residus cal portar-los a la Deixalleria de Móra d’Ebre que romandrà oberta al públic, els dies laborables de 8 a 12 hores, als matins, i de 16 a 18 hores, per les tardes. A més, també resta oberta els dissabtes de 8 a 12 hores als matins. També resta prohibit: encendre foc, trepitjar els parterres o jardins; fer pintades en qualsevol mobiliari urbà o façanes, tant d’edificis públics com privats, jugar a pilota als espais no autoritzats, fer activitats que puguin pertorbar els veïns/es, banyar-se o banyar animals a les fonts públiques, rentar estris o roba a les fonts públiques, rentar automòbils, practicar la mendicitat, fer “botellón” a la via pública.
 3. És prohibit realitzar qualsevol tipus de grafits, pintades o qualsevol altra expressió gràfica, ja es tracti de dibuixos, escrits i/o gargots, fetes amb qualsevol matèria (tinta, pintura, etc), en façanes dels immobles, tanques de parcs, jardins, solars i/o obres, rètols dels carrers, senyals de trànsit, monuments, edificis públics, i, en general, sobre elements del paisatge urbà i de les instal:lacions, equipaments, mobiliari urbà i vies públiques en general. La infracció a aquest precepte tindrà el caràcter de molt greu si es realitza sobre monuments, edificis públics, especialment els catalogats, o mobiliari urbà.
 4. Queda prohibit l’accés fora de l’horari habitual a les instal.lacions municipals: Camp d’esports, piscines, Llar d’Infants, Escoles, Casal, ...

 

ARTICLE 5

 1. Queda prohibit l’exercici, sense llicència o concessió expressa, de qualsevol indústria o comerç al municipi, i realitzar qualsevol obra sense la corresponent llicència municipal.

 

ARTICLE 6

 1. L’Ajuntament podrà autoritzar la celebració de festes o activitats específiques, i fixar per cada cas les normes que regiran com a condició les característiques de l’acte i l’espai públic sol.licitat. Els organitzadors seran responsables de la seguretat i del compliment de les condicions imposades i dels danys que s’ocasionin; garantiran la neteja del lloc i hauran de fer-se càrrec de les despeses de neteja d’altres indrets públics a conseqüència de l’activitat.

 

ARTICLE 7

1. Els propietaris de finques estan obligats a consentir les servituds administratives corresponents per suportar la instal.lació a les façanes o tanques, dels elements indicadors dels vials, senyals de trànsit i serveis públics en general, sense més indemnització que la dels possibles desperfectes ocasionats.

 

Capítol II. Normes relatives al veïnatge – via pública

 

ARTICLE 8

 1. Queda prohibit col·locar a la calçada i/o vorera testos o qualsevol altre objecte que pugui dificultar la circulació, tant peatonal com rodada.

 

ARTICLE 9.

1. Les plantes i arbres, tant sigui de manera individual com de manera conjunta (murs de vegetació per formar tanques), no podran envair la via pública.

 

ARTICLE 10

 

 1. Els tendals i altres objectes situats a les façanes de les cases no han de destorbar el normal pas de la gent per les voreres i carrers, com tampoc el tràfic rodat.

 

ARTICLE 11

 1. Les grues per obres hauran d’obtenir la prèvia llicència municipal, d’acord amb allò que s’estableix a les ordenances del Pla General d’Ordenació i normativa d’especial aplicació. En tot cas, hauran de restar totalment inaccessibles a les persones alienes a les obres.
 2. Es desmuntarà la grua una vegada acabada l’obra o quan l’ajuntament comuniqui a l’empresari la retirada per motius de seguretat als veïns i vianants.

 

ARTICLE 12

 1. Els propietaris de solars o parcel·les urbanes hauran de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. Així mateix, hauran de mantenir-les tancades, sigui mitjançant tanques provisionals d’obra o parets mitjaneres amb materials adequats.

 

ARTICLE 13

1. Es prohibit llençar o abandonar, a tot el terme municipal, qualsevol mena de productes o portar a terme activitats que tinguin l’efecte d’embrutar, degradar o contaminar les vies públiques i els espais públics.

 

2.En particular, queden prohibits a la via pública els següents actes:

 

- Escopir o fer necessitats fisiològiques.

- Llençar xiclets en qualsevol lloc que no siguin les papereres.

- La tria i selecció de residus dipositats a la via pública, inclosos els que es trobin dins els contenidors.

- Llençar puntes de cigarretes.

- Llençar qualsevol deixalla.

- Aparcar vehicles de motor damunt les voreres.

 

ARTICLE 14

 1. Es prohibit el consum, la venda o la tinença de drogues, estupefaents o substàncies declarades il·legals per la legislació vigent, tot i que no constitueixin infracció penal.

 

 

ARTICLE 15

 1. Queda prohibida l’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquilitat veïnal entre les 21 hores i les 8 hores dels dies laborables, i entre les 21 hores i les 10 hores dels dies festius i vigílies de festius, excepte per a aquelles activitats que, en la respectiva llicència municipal, tingui autoritzat un horari diferent i quan provinguin d’activitats populars o festives organitzades, les quals hauran de disposar de l’autorització municipal corresponent. També s’exceptuen els dies de festes majors o revetlles i festes populars organitzades per l’Ajuntament.
 2. Queda, igualment, prohibida la provocació de sorolls durant el dia que siguin constants i que molestin als veïns.

 

Capítol III. Normes sobre focs, llançament de petards – coets i activitats pirotècniques.

 

ARTICLE 16

1. Queda prohibit fer foc i activitats pirotècniques a la via i espais públics i, en especial, a les zones arbrades, sense la corresponent autorització, la qual serà atorgada exclusivament amb motiu de manifestacions de cultura popular.

 

ARTICLE 17.

 1. Les fogueres de les revetlles de Sant Joan i altres, castells de focs i qualsevol altra activitat relacionada amb la manipulació de productes pirotècnics, requeriran el preceptiu permís de l’Administració.

 

ARTICLE 18

 1. Queda prohibit llençar cap tipus d’artefacte pirotècnic després de les 12 de la nit i fins les 12 del migdia de qualsevol dia de l’any.

 

TÍTOL SEGON

 

Capítol I. Normes generals sanitàries per animals que visquin dins la població.

 

ARTICLE 19.

 1. Els propietaris o posseïdors d’animals facilitaran l’entrada als llocs on aquests últims visquin, als serveis municipals o veterinaris per tal de poder dur a terme inspeccions.

 

ARTICLE 20

 1. L’Autoritat competent pot ordenar, per raons de sanitat animal o salut pública, la vacunació o el tractament obligatori dels animals.

 

ARTICLE 21

 1. Els animals afectats per malalties de perill greu per a les persones hauran de ser sacrificats. El sacrifici s’haurà de fer sota control veterinari i utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment a l’animal.

 

Capítol II. Normes per animals de companyia (gat, gos i cavall) dins la població.

 

ARTICLE 22

 1. Tenir un animal suposa uns deures per part de la persona que se’n fa càrrec i uns drets per al propi animal. Els animals han d’estar ben alimentats, cuidats i sans.

2.   Els animals mai han de ser un destorb per als veïns.

3.Al carrer, l’animal ha d’anar lligat amb corretja i sempre al costat de la persona responsable.

4.La persona responsable de l’animal ha de recollir les defecacions amb bossa de plàstic i dipositar-la ben tancada en una paperera o contenidor de brossa orgànica.

 

ARTICLE 23

 1. El posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària dl propietari, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural en general.
 2. El posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és responsable d’adoptar les mesures que calguin per a impedir que els animals embrutin les vies i espais públics.

 

ARTICLE 24

 1. Queda prohibida l’entrada d’animals a les piscines públiques, locals públics, esportius o culturals, amb l’excepció del gos pigall.
 2. Des de les 10 de la nit i fins les 8 del matí, queda prohibit deixar en qualsevol lloc animals que amb el seus sorolls, crits o cants pertorbin els descans dels veïns.

 

Capítol III. Normes per gos potencialment perillós.

 

ARTICLE 25

 1. Es considera gos potencialment perillós el que pertany a una de les races següents o llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Burdeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull, presa canari, rotweiler, staffordshire bullterrier, terrierde, staffordshire americà, tosa japonès i akita inu. Aquest llistat pot ser modificat per l’autoritat competent.

 

ARTICLE 26

 1. A la via pública, el gos potencialment perillós ha d’anar lligat amb corretja i amb morrió, i sempre al costat de la persona responsable del mateix.

 

ARTICLE 27

 1. Tots els gossos potencialment perillosos que resideixin habitualment al municipi hauran d’estar censats a l’Ajuntament i el seu propietari haurà de disposar de la llicència administrativa corresponent emesa per l’ajuntament, per a l’obtenció de la qual és preceptiu ser major d’edat.
 2. Tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillòs haurà de disposar i portar a sobre la llicència corresponent.
 3. Els requisits per a l’atorgament d’aquesta llicència són els establerts per la legislació específica de gossos potencialment perillosos, té un període de validesa de cinc anys i pot ser renovada successivament. No obstant això, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en que la persona titular deixi de complir qualsevol dels requisists establerts per obtenir-la.
 4. La intervenció, mesura cautelar o suspensió que afecti la llicència administrativa en vigor, acordada en via judicial o administrativa, serà causa per denegar l’expedició d’una llicència nova o la renovació de la que es té, fins que aquestes accions s’hagin aixecat.
 5. Qualsevol variació de les dades que figurin en aquesta llicència haurà de ser comunicada per la persona titular en el termini de quinze dies, comptats a partir de la data en que es produeixi.

 

ARTICLE 28

1. És obligatòria la identificació de tots els gossos considerats potencialment perillosos mitjançant un microxip homologat. Aquest requisit és previ a qualsevol transacció i s’ha d’acreditar prèviament a l’obtenció de la llicència.

 

Capítol IV. Sobre l’abandonament d’animals.

 

ARTICLE 29

 1. Es considera que un animal està abandonat si no duu cap identificació de l’origen o del propietari ni va acompanyat de cap persona.
 2. En aquest supòsit, l’Ajuntament o, si s’escau, l’entitat supramunicipal corresponent, per ell mateix o mitjançant entitats col·laboradores, es farà càrrec de l’animal i el retindrà fins que sigui recuperat o cedit. La reclamació d’un animal no controlat i retingut pels serveis municipals comportarà la classificació del mateix així com l’aplicació de la sanció corresponent
 3. El termini per recuperar un animal sense identificació són 8 dies.

 

TITOL TERCER. Vehicles abandonats

 

ARTICLE 30

      Es considera que un vehicle es troba abandonat si existeix alguna de les circumstàncies    següents:

 1. Que estigui estacionat per un període superior  a trenta dies en el mateix lloc d’una zona pública.
 2. Que presenti desperfectes que permetin presumir racionalment d’una situació d’abandonament.
 3. Quan li manquin les plaques de matrícula.

 

ARTICLE 31

 1. Quan es localitzi un vehicle presumptament abandonat s’obrirà el pertinent expedient. Immediatament s’iniciaran els tràmits tendents a la determinació del seu titular, a qui se li comunicarà que el seu vehicle es considera abandonat i es donarà un termini de deu dies per personar-se a l’expedient o retirar el vehicle. Si així no fos possible per desconèixer el domicili del propietari, el vehicle serà retirat sense més tràmit.
 2. Les despeses corresponents al trasllat i permanència en el dipòsit seran de compte del titular.

 

TÍTOL QUART. Infraccions, sancions i procediments sancionadors.

 

ARTICLE 32

 1. El present títol regula, amb caràcter general, les infraccions i corresponents sancionats en relació a les matèries objecte d’aquesta ordenança i el procediment a aplicar per l’ajuntament en l’exercici de la seva potestat sancionadora adaptat a la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, de 26 de novembre, i el Reial Decret 1398/93, de 4 d’agost, que s’aplicarà amb caràcter supletori en allò que no hi sigui regulat.

 

ARTICLE 33

1, Es considera infracció administrativa els fets o conductes que impliquin incompliment total o parcial de les obligacions o prohibicions contingudes en aquesta ordenança, d’acord amb la qualificació dels mateixos i l’assenyalament de sancions establert al llarg del seu articulat.

 1. Tota infracció podrà ésser qualificada com de lleu, greu o molt greu i portar aparellada la corresponent sanció.

 

ARTICLE 34

 1. Les infraccions seran sancionades per l’Alcaldia amb multes de fins a 600,00 € les lleus, de 600,01 € fins a 1.500,00 € les greus, i de 1.500,01 € fins a 3.000,00 € les molt greus. En el cas que sigui possible, aquestes sancions es podran commutar per sanció de reparació substitutòria en relació als danys ocasionats.
 2. No obstant, amb el consentiment previ de l’interessat, i com alternatives a les sancions d’ordre pecuniari o de reparació de danys imposades a la present ordenança, l’Ajuntament i en forma preferent respecte a menors, podrà substituir la sanció de multa de reparació per sessions formatives, participació en activitats cíviques o altres tipus de treball per la comunitat. En cas de no assistència a les sessions formatives, de no participar en les activitats cíviques o no realitzar les tasques assignades, procedirà imposar la corresponent sanció, en funció de la tipificació de la infracció comesa.

 

ARTICLE 35

       La qualificació de les infraccions es farà tenint en compte:

 

a)La bona o mala fe dels infractors.

b)El fet que l’objecte de la infracció sigui autoritzable o no.

c)La transcendència de la infracció.

d)El benefici il·lícit que comporti la infracció.

f)La reiteració

g)La desobediència a requeriments efectuats per l’autoritat competent.

 

ARTICLE 36

Es consideraran infraccions lleus el no compliment de les normes previstes en aquesta ordenança.

 

ARTICLE 37

       Es consideraran infraccions greus:

 

a)la reincidència per dues vegades d’una infracció lleu.

b)Exercir una activitat al poble sense llicència.

c)Realitzar una obra sense llicència.

d)Instal·lar una grua sense llicència municipal.

 

ARTICLE 38

      Es consideraran infraccions molt greus:

 

a)La reincidència per tres vegades, o més, d’una infracció lleu.

b)La reincidència per dues vegades, o més, d’una infracció greu.

 

ARTICLE 39

      La incoació dels expedients sancionadors es farà d’acord amb el següent procediment:

 

 1. Iniciació. S’efectuarà d’ofici per Decret d’alcaldia, bé per iniciativa pròpia, bé com a conseqüència d’alguna petició, o prèvia denúncia. En tot cas, es podrà acordar prèviament la realització d’actuacions prèvies per investigar si procedeix o no la iniciació de l’expedient.

 

El Decret contindrà:

 

a)      Identificació de la persona o persones presumptament responsables.

b)      Els fets, qualificació i possible sanció.

c)      Mesures cautelars, si s’escau.

d)     Atorgament d’audiència a l’interessat.

 

 1. Instrucció: Es donarà trasllat del Decret concedint un termini de quinze dies perquè els interessats puguin formular les al.legacions i aportar les proves que creguin oportunes. Si s’escau, es farà una reunió amb les persones implicades per aclarir els fets.

 

 1. Proposta de resolució. Es farà constar els fets, qualificació, sanció o bé la inexistència d’infracció i arxiu de les actuacions.

 

La proposta de resolució es notificarà als interessats concedint un termini de quinze dies perquè puguin examinar l’expedient incoat, i fer les al.legacions que siguin oportunes.

 

 1. Resolució. Correspon a l’alcalde mitjançant Decret que es notificarà als interessats i que exhaureix la via administrativa

 

DISPOSICIÓ FINAL

        Aquesta ordenança entrarà en vigor una vegada transcorreguts 15 dies hàbils des de la seva publicació íntegra en el BOPT, després de l’aprovació definitiva.

 

Contra l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació d’aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 

Benissanet, 3 de juny de 2013.

 

L’Alcalde,

Ignasi Ballber Rebull

 


ANUNCI

 

L'Ajuntament, en sessió plenària realitzada el 26 d’octubre de 2012, va aprovar inicialment el Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica municipal i l’Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic municipal.

 

Aquest acord es va exposar al públic pel termini de trenta dies, durant els quals no s’ha presentat cap al·legació, per la qual cosa l’acord ha esdevingut definitiu, aprovant-se pel ple del dia 21 de febrer de 2013. Es transcriu tot seguit el text definitiu del Reglament aprovat:

 

Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament de Benissanet.

 

Article 1. Objecte

 

Aquest reglament té per objecte la creació i la regulació de la seu electrònica de Benissanet.

 

La seu electrònica de l'Administració municipal és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a l'Administració municipal en l’exercici de les seves competències.

 

Article 2. Àmbit d'aplicació

 

Aquest reglament s'aplica:

 

a) A l'Ajuntament de Benissanet.

b) Als organismes autònoms i entitats de dret públic que puguin estar vinculats o siguin dependents de l'Ajuntament de Benissanet

 

Article 3. Adreça electrònica i identificació

 

La seu electrònica serà accessible a través de l’adreça electrònica https://seuelectronica.dipta.cat/benissanet.

 

La identificació es realitza mitjançant un certificat de seu electrònica. La verificació d’aquest estarà accessible de forma directa i gratuïta.

 

A la seu electrònica es troba la relació completa de les adreces electròniques d’accés als serveis que no estan ubicats en el mateix domini que aquesta i els corresponents certificats que els identifiquen.

 

Article 4. Titularitat

 

La titularitat de la seu electrònica correspon a l’Ajuntament de Benissanet.

 

La gestió i administració de la seu electrònica correspon a l’alcaldia. Els òrgans de l’ajuntament i els organismes públics que en depenen són responsables, en l’àmbit de les seves competències, de la integritat, veracitat i actualització de la informació, dels tràmits i dels serveis que es troben a la seu electrònica.

 

En el cas que la seu electrònica contingui enllaços o vincles a altres seus, la responsabilitat de les quals correspongui a una altra administració pública o a un lloc Web sense la consideració de seu electrònica, el titular d’aquesta seu no serà responsable de la integritat, veracitat ni actualització d'aquestes última.

 

Mitjans tecnològics

 

La gestió tecnològica de la seu electrònica correspon al SAM de la Diputació de Tarragona, que adoptarà les mesures necessàries per tal que les condicions d’identificació, accessibilitat, disponibilitat, integritat i seguretat de la seu electrònica responguin a les exigències legals aplicables.

 

Article 5. Contingut de la seu electrònica

 

La seu electrònica publica, amb respecte als principis d’accessibilitat, usabilitat, i estàndards oberts o d’ús generalitzat per als ciutadans, en els termes del punt 4 de l’article 10, de la LAECSP, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, com a mínim les informacions i els serveis següents:

 

5.1. Informació sobre la seu electrònica

 

a) Titularitat i òrgans responsables de la gestió.

b) La identificació dels canals d’accés als serveis i mitjans electrònics disponibles a la seu, amb l’expressió, si escau, dels telèfons i oficines a través dels quals també s’hi pot accedir als mateixos.

c) Els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments.

d) La relació de segells d’òrgan emprats en els procediments que s’efectuïn mitjançant actuació administrativa automatitzada.

e) La disposició de creació de la seu electrònica i del registre electrònic.

f) La indicació dels dies considerats inhàbils.

g) Mapa de navegació de la seu electrònica amb l’estructura i diferents seccions de contingut.

 

5.2. Serveis d’informació

 

a) Catàleg complet de tràmits i serveis de l’Ajuntament.

b) El perfil del contractant.

c) Processos selectius i de capacitació.

d) El tauler d’edictes.

 

5.3. Serveis de tramitació

 

a) Catàleg de tràmits i serveis de l’Ajuntament que es poden portar a terme per mitjans electrònics.

b) Sistema per a la presentació electrònica de suggeriments i queixes mitjançant un model normalitzat.

c) L’accés a la comprovació dels documents emesos per l’ajuntament de Benissanet i autenticats amb codi segur de verificació.

d) La indicació de la data i hora oficials a efectes del còmput de terminis.

e) L’accés al registre electrònic per a la presentació de sol·licituds i escrits.

f) Els formularis normalitzats dels procediments de la seva competència.

g) L’accés a les notificacions electròniques.

 

5.4. Qualsevol altra informació, servei o tràmit que per disposició legal hagin de publicar-se a la seu electrònica.

 

5.5. La seu electrònica disposa dels mecanismes necessaris per tal d'acreditar fefaentment, en aquells procediments en els que sigui necessari, el moment d'inici i retirada de la difusió pública de la informació.

 

Article 6. Disponibilitat

 

6.1. La seu electrònica estarà disponible tots els dies de l’any i durant les vint-i-quatre hores del dia.

 

6.2. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica no podrà estar operativa s’anunciarà amb el màxim d’antelació possible a la pròpia seu i pels canals alternatius de consulta que existeixin.

 

Disposició addicional

 

Correspon a la Junta de Govern Local l'aprovació de les adequacions i actualitzacions del funcionament que siguin necessàries per a garantir la seva disponibilitat i que tinguin caràcter puntual derivades de canvis tecnològics i d'operativitat, així com les interpretacions d'aquest reglament.

 

No requereixen aquesta aprovació els canvis que siguin necessaris per a la seva actualització d'acord amb l'avanç de la tècnica, les millores en la seguretat o el disseny.

 

Si les modificacions són substancials i afecten les característiques generals de definició, funcionament i procediment, la competència per a l'aprovació correspon al Ple en aplicació del vigent procediment legal previst per a l'aprovació d'ordenances i reglaments dels ens locals.

 

Disposició transitòria

 

Els diferents elements que integren la seu electrònica entraran en funcionament de manera gradual en tant que es posin en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents que han de donar-li suport.

 

Disposició final

 

Aquest reglament entra en vigor una vegada aprovat definitivament i publicat en el Butlletí oficial de la província l'anunci d'aprovació definitiva i el text íntegre del reglament.

 

Benissanet, 6 de març de 2013.

 

L’Alcalde,

Ignasi Ballber Rebull

ANUNCI

 

L'Ajuntament, en sessió plenària realitzada el 26 d’octubre de 2012, va aprovar inicialment el Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica municipal i l’Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic municipal.

 

Aquest acord es va exposar al públic pel termini de trenta dies, durant els quals no s’ha presentat cap al·legació, per la qual cosa l’acord ha esdevingut definitiu, aprovant-se pel ple del dia 21 de febrer de 2013. Es transcriu tot seguit el text definitiu del Reglament aprovat:

 

Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic de l’Ajuntament de Benissanet

 

Article 1. Objecte

 

Aquesta ordenança té per objecte la creació i la regulació del registre electrònic de l’Ajuntament de Benissanet per a la recepció i remissió electrònica de sol·licituds escrits i comunicacions corresponents a serveis, procediments i tràmits de la seva competència.

 

Article 2. Àmbit d'aplicació

 

2.1. Aquesta ordenança s'aplica:

 

a) A l'Ajuntament de Benissanet

b) Als organismes autònoms i entitats de dret públic vinculats o dependents de l'Ajuntament de Benissanet que poguessin estar prèviament adherits mitjançant conveni.

c) Als ciutadans i ciutadanes i empreses, entenent com a tal les persones físiques i jurídiques de dret privat, quan utilitzin mitjans electrònics en les seves relacions amb l'Ajuntament i, en el seu cas, amb la resta d'entitats referides a l'apartat b) anterior.

d) A altres administracions o entitats públiques, quan utilitzin mitjans electrònics en les seves relacions amb l'Ajuntament i, en el seu cas, amb la resta d'entitats referides a l'apartat b) anterior.

 

2.2. La presentació o remissió de sol·licituds, comunicacions i escrits per mitjà del registre electrònic tindrà caràcter voluntari per a les persones interessades llevat dels supòsits previstos a l’apartat següent.

 

2.3. Per Ordenança, l'Ajuntament de Benissanet podrà establir l’obligatorietat de presentació o remissió de sol·licituds, comunicacions i escrits per mitjà del registre electrònic quan les persones interessades es corresponguin amb persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que per motiu de la seva capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats tinguin garantit l'accés i la disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris.

 

2.4. L'Ajuntament de Benissanet estableix el registre electrònic com mitjà preferent per a la recepció o sortida de sol·licituds, comunicacions i escrits provinents d'altres administracions o entitats públiques, i d'acord amb les condicions que es determinin per a cada cas.

 

Article 3. Naturalesa del registre electrònic

 

El registre electrònic es configura tècnicament com un accés electrònic al registre general de l'Ajuntament i s’integrarà en aquest a tots els efectes.

 

Tanmateix, els documents lliurats en format no electrònic poden ésser digitalitzats pel mateix registre.

 

Article 4. Gestió i manteniment del registre

 

La gestió del registre electrònic depèn de Secretaria General. El servei d’Informàtica del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (CAOC) serà responsable de la seva disponibilitat i seguretat.

 

L’Ajuntament de Benissanet no és responsable de l’ús fraudulent que els usuaris realitzin del registre electrònic. A tal efecte, els usuaris assumeixen la responsabilitat de custòdia dels elements necessaris per a la seva autenticació, l’establiment d’una connexió segura i la utilització de signatura electrònica, així com les conseqüències que puguin derivar-se del seu ús incorrecte o negligent.

Article 5. Accés al registre electrònic

 

5.1. L'accés al registre electrònic es farà a través de la seu electrònica municipal https://seu.benissanet.cat. Els requeriments tècnics mínims necessaris per a l’accés i utilització del registre electrònic són els que es troben publicats a la seu electrònica.

 

5.3. El funcionament del registre electrònic només es pot interrompre per causes tècniques i durant el temps imprescindible. La interrupció s’avisarà als usuaris potencials, a la seu electrònica, amb la màxima antelació possible.

 

En els casos d’interrupció no planificada, i sempre que sigui possible, s’anunciarà als usuaris la incidència i la seva durada. Com a conseqüència de la interrupció del servei per causes tècniques s’’informarà a la seu electrònica, si s’escau, de les corresponents ampliacions de terminis.

 

En cap cas l’Ajuntament es farà responsable de les conseqüències derivades de la interrupció del servei del registre electrònic per causes tècniques.

 

Article 6. Documentació admissible:

 

6.1. Documents electrònics normalitzats corresponents als serveis, procediments i tràmits de l’Ajuntament de Benissanet en l’àmbit de les seves competències i especificats a la seu electrònica.

 

6.2. Qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació dirigit a l’Ajuntament que compleixi els estàndards de format i els requisits de seguretat exigits i publicats a la seu electrònica. Serà obligatori l’ús dels documents electrònics normalitzats en aquells serveis, procediments i tràmits per als quals se n’hagin definit i publicitat a la seu electrònica, considerant-se com a no presentat qualsevol altre format.

 

6.3. Sol·licituds, escrits i comunicacions dirigides a altres administracions públiques amb les quals l’Ajuntament hagi subscrit un conveni de col·laboració per admetre les sol·licituds, escrits i comunicacions adreçats a aquestes administracions.

 

6.4. En el cas que el procediment, servei o tràmit ho prevegi, es poden efectuar comprovacions automàtiques de format i estructura de la informació aportada en els documents electrònics normalitzats, de forma prèvia a la presentació en el registre.

 

Així mateix es podran oferir formularis complimentats, en tot o en part, amb les dades emmagatzemades en sistemes propis o pertanyents a altres administracions, amb la finalitat que l’interessat verifiqui la informació, la modifiqui o la complimenti amb observança plena a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

 

6.5. Per iniciativa dels interessats o a sol·licitud de l’Ajuntament de Benissanet, podrà presentar-se electrònicament documentació annexa a la sol·licitud, escrit o comunicació sempre que es compleixin els estàndards de format i els requisits de seguretat exigits, els quals es faran públics a la seu electrònica.

 

El registre generarà un rebut acreditatiu de l’entrega d’aquests documents, el qual garanteix la integritat i el no repudi de la documentació presentada.

 

Quan la presentació de la documentació complementària es faci amb posterioritat a la de la sol·licitud, escrit o comunicació al qual acompanyi, l’interessat haurà d’indicar el número d’entrada del rebut acreditatiu de presentació al registre electrònic.

Article 7. Acreditació de la identitat

 

En la seu electrònica d’accés al registre figura la informació relativa als mitjans d'identificació i signatura electrònica admesos en relació als serveis, procediments i tràmits corresponents segons la normativa vigent.

 

Article 8. Còmput de terminis

 

8.1. El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions les vint-i-quatre hores del dia tots els dies de l’any, sense perjudici de les interrupcions necessàries per raons tècniques previsibles de les quals s’informarà en la pròpia seu electrònica.

 

8.2 La presentació d’un escrit en un dia inhàbil s’entendrà realitzada la primera hora del primer dia hàbil següent, tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil. En cap cas la presentació electrònica de documents comportarà la modificació dels terminis establerts legalment.

 

8.3. Seran considerats dies inhàbils per al registre electrònic els així declarats per a tot el territori estatal, per a l’àmbit territorial de Catalunya i per al municipi de Benissanet. En l’adreça electrònica d’accés al registre es trobarà la informació detallada del calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis.

 

8.4. El registre electrònic es regeix per la data i hora oficial, amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i exactitud.

 

Article 9. Assentaments

 

9.1. Els assentaments s'anoten respectant l'ordre temporal de recepció o sortida de sol·licituds, comunicacions i escrits, indicant la data i l'hora de la recepció o sortida.

 

9.2. En cada assentament que es practiqui es deixarà constància d'un número epígraf expressiu de la seva naturalesa, data i hora d'entrada o sortida, identificació del remitent i destinatari i, si escau, data dels documents i referència al contingut de les comunicacions o escrits que es registren, així com les evidències electròniques corresponents.

 

9.3. Els llibres de registre d'entrada i sortida, quedaran emmagatzemats electrònicament amb totes les garanties d'integritat, disponibilitat, autenticitat, confidencialitat i conservació de la informació.

 

Article 10. Justificant de recepció

 

10.1. El registre emetrà un rebut consistent en una còpia autenticada, mitjançant signatura electrònica avançada, de l’escrit, sol·licitud o comunicació presentada que inclourà la data i l’hora de presentació i el número de registre d’entrada.

 

Aquest acusament de rebuda podrà ser imprès o arxivat informàticament per la persona interessada, tenint el valor de rebut acreditatiu de la presentació als efectes del que es disposa als articles 35.c, 38.5 i 70.3 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

 

La no recepció del rebut acreditatiu de presentació o la recepció d’un missatge d’indicació d’error o deficiència de la transmissió, suposarà que no s’ha produït el corresponent assentament al registre i que la presentació haurà de realitzar-se novament.

10.2. En cap cas, el registre electrònic de l’Ajuntament de Benissanet realitzarà funcions d’expedició individualitzada de còpies segellades o compulsades dels documents que es transmetin juntament amb la sol·licitud, escrit o comunicació.

 

Article 11. Protecció de dades personals

 

El funcionament del registre electrònic es portarà a terme de conformitat amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

 

Article 12. Incorporació de tràmits, aprovació de formularis normalitzats i caràcter obligatori del registre

 

La incorporació de tràmits, l'aprovació de formularis normalitzats i el caràcter obligatori del registre electrònic de determinades persones interessades s'aproven mitjançant acord del Ple, a proposta del titular o director de l'àrea de la qual depèn el procediment que es refereix i es publiquen al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica.

 

Disposició addicional primera

 

Correspon a la Junta de Govern Local l'aprovació de les adequacions i actualitzacions del funcionament que siguin necessàries per a garantir la seva disponibilitat i que tinguin caràcter puntual, derivades de canvis tecnològics i d'operativitat, així com les interpretacions d'aquesta ordenança.

 

No requereixen aquesta aprovació els canvis que siguin necessaris per a la seva actualització d'acord amb l'avanç de la tècnica, les millores en la seguretat o el disseny.

 

Si les modificacions són substancials i afecten les característiques generals de definició, funcionament i procediment, la competència per a l'aprovació correspon al Ple, en aplicació del vigent procediment legal previst per a l'aprovació d'ordenances i reglaments dels ens locals.

 

Disposició addicional

 

1. El registre auxiliar telemàtic associat a la Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT) es considera un registre electrònic dels previstos a la lletra a) del punt 2 de l’article 24 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, habilitat per a la recepció i tramesa de les sol·licituds, escrits i comunicacions entre aquest ens i la resta d’administracions públiques adherides a l’EACAT i les anotacions corresponents als serveis d’administració electrònica, que el Consorci AOC o altres ens supramunicipals, previ conveni, prestin a aquesta corporació.

2. Les previsions del paràgraf primer seran d’aplicació mentre no es puguin efectuar aquests assentaments directament en el registre general electrònic creat en l’article 1 d’aquesta ordenança. Quan això sigui possible aquest registre tindrà funcions de garantia de la disponibilitat de la prestació 24x7 dels serveis previstos, en cas de problemes tècnics que puguin afectar al registre general.

 

Disposició final

 

Aquesta ordenança entra en vigor una vegada aprovada definitivament i publicat en el Butlletí oficial de la província l'anunci d'aprovació definitiva amb el text íntegre.

 

Benissanet, 6 de març de 2013.

 

L’Alcalde,

Ignasi Ballber Rebull

 

ANUNCI

 

 

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Benissanet en la sessió ordinària  del dia 21 de febrer de 2013, l’Ordenança de civisme, convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via i espais públics de l’ajuntament de Benissanet, s’obre un període d’informació pública pel termini de trenta dies, comptats a partir de la inserció d’aquest anunci en el BOP, per a que qualsevol persona pugui examinar l’expedient a la Secretaria de l’ajuntament i formular les al.legacions que estimi convenients, d’acord a l’establert a l’article 49.b) de la Llei de Bases de Règim Local.

 

 

 

Benissanet, 5 de març de 2013.

 

 

Ignasi Ballber Rebull

Alcalde

 

 

 Tots el habitants del municipi poden participar donar suggeriments o presentatnt al.legacions.

 

 

ORDENANÇA DE CIVISME, CONVIVÈNCIA CIUTADANA, PROTECCIÓ DEL MEDI I ÚS DE LA VIA I ESPAIS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE BENISSANET

 

 

TÍTOL PRELIMINAR. Esperit, objecte i legislació.

 

ARTICLE 1

 1. Amb aquesta ordenança l’equip de govern de l’Ajuntament de Benissanet marca com a principal objectiu, establir un bon clima de convivència social, compliment de les lleis i normes vigents i de respecte entre les persones que fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre els ciutadans i les ciutadanes, determinant mecanismes per corregir i, si s’escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida.
 2. Aquest respecte també s’ha de donar entre les persones i l’Ajuntament, els seus representants i treballadors.

 

ARTICLE 2

 1. Aquesta ordenança, d’acord amb el que disposen les normatives de caràcter general, i en especial, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels en locals de Catalunya, regula l’activitat de les persones físiques i jurídiques que es desenvolupen principalment a la via pública i a altres espais i serveis de domini públic o que transcendeixen l’àmbit estrictament privat.

 

ARTICLE 3. Incompliment i sancions

 1. El no compliment d’aquesta ordenança donarà lloc a sancions de caràcter solidari i/o econòmic, imposades per l’òrgan competent de l’ajuntament de Benissanet, sens perjudici de les mesures que poguessin adoptar altres Administracions i/o accions judicials. Les conductes negligents dirigides o que afectin a menors, discapacitats, gent gran o autoritats, constituiran un agreujament sobre la sanció.

 

TÍTOL PRIMER.

 

Capítol I. Normes relatives a la via, espais i béns públics

 

ARTICLE 4.

 1. Es consideren via, espais i béns públics els destinats a l’ús i gaudiment dels ciutadans i ciutadanes, com ara: carrers, places, parcs, jardins, edificis públics, zones forestals, així com el mobiliari situat en aquests. És un deure respectar i un dret gaudir dels mateixos i se sancionarà qualsevol acció d’ús inapropiat o deteriorament o expressament prohibit.
 2. Queda expressament prohibit: Llençar desperdicis, brossa, mobiliari, electrodomèstics, restes de poda d’arbres, etc, fora dels llocs destinats expressament per a la seva recollida. Els residus cal portar-los a la Deixalleria de Móra d’Ebre que romandrà oberta al públic, els dies laborables de 8 a 12 hores, als matins, i de 16 a 18 hores, per les tardes. A més, també resta oberta els dissabtes de 8 a 12 hores als matins. També resta prohibit: encendre foc, trepitjar els parterres o jardins; fer pintades en qualsevol mobiliari urbà o façanes, tant d’edificis públics com privats, jugar a pilota als espais no autoritzats, fer activitats que puguin pertorbar els veïns/es, banyar-se o banyar animals a les fonts públiques, rentar estris o roba a les fonts públiques, rentar automòbils, practicar la mendicitat, fer “botellón” a la via pública.
 3. És prohibit realitzar qualsevol tipus de grafits, pintades o qualsevol altra expressió gràfica, ja es tracti de dibuixos, escrits i/o gargots, fetes amb qualsevol matèria (tinta, pintura, etc), en façanes dels immobles, tanques de parcs, jardins, solars i/o obres, rètols dels carrers, senyals de trànsit, monuments, edificis públics, i, en general, sobre elements del paisatge urbà i de les instal:lacions, equipaments, mobiliari urbà i vies públiques en general. La infracció a aquest precepte tindrà el caràcter de molt greu si es realitza sobre monuments, edificis públics, especialment els catalogats, o mobiliari urbà.
 4. Queda prohibit l’accés fora de l’horari habitual a les instal.lacions municipals: Camp d’esports, piscines, Llar d’Infants, Escoles, Casal, ...

 

ARTICLE 5

 1. Queda prohibit l’exercici, sense llicència o concessió expressa, de qualsevol indústria o comerç al municipi, i realitzar qualsevol obra sense la corresponent llicència municipal.

 

ARTICLE 6

 1. L’Ajuntament podrà autoritzar la celebració de festes o activitats específiques, i fixar per cada cas les normes que regiran com a condició les característiques de l’acte i l’espai públic sol.licitat. Els organitzadors seran responsables de la seguretat i del compliment de les condicions imposades i dels danys que s’ocasionin; garantiran la neteja del lloc i hauran de fer-se càrrec de les despeses de neteja d’altres indrets públics a conseqüència de l’activitat.

 

ARTICLE 7

 1. Els propietaris de finques estan obligats a consentir les servituds administratives corresponents per suportar la instal.lació a les façanes o tanques, dels elements indicadors dels vials, senyals de trànsit i serveis públics en general, sense més indemnització que la dels possibles desperfectes ocasionats.

 

Capítol II. Normes relatives al veïnatge – via pública

 

ARTICLE 8

 1. Queda prohibit col·locar a la calçada i/o vorera testos o qualsevol altre objecte que pugui dificultar la circulació, tant peatonal com rodada.

 

ARTICLE 9.

 1. Les plantes i arbres, tant sigui de manera individual com de manera conjunta (murs de vegetació per formar tanques), no podran envair la via pública.

 

ARTICLE 10

 

 1. Els tendals i altres objectes situats a les façanes de les cases no han de destorbar el normal pas de la gent per les voreres i carrers, com tampoc el tràfic rodat.

 

ARTICLE 11

 1. Les grues per obres hauran d’obtenir la prèvia llicència municipal, d’acord amb allò que s’estableix a les ordenances del Pla General d’Ordenació i normativa d’especial aplicació. En tot cas, hauran de restar totalment inaccessibles a les persones alienes a les obres.
 2. Es desmuntarà la grua una vegada acabada l’obra o quan l’ajuntament comuniqui a l’empresari la retirada per motius de seguretat als veïns i vianants.

 

ARTICLE 12

 1. Els propietaris de solars o parcel·les urbanes hauran de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. Així mateix, hauran de mantenir-les tancades, sigui mitjançant tanques provisionals d’obra o parets mitjaneres amb materials adequats.

 

ARTICLE 13

 1. Queda prohibit espolsar catifes, tovalles o similars a la via pública.
 2. Queda prohibit estendre roba cara a la via pública.

 

ARTICLE 14

 1. Es prohibit el consum, la venda o la tinença de drogues, estupefaents o substàncies declarades il·legals per la legislació vigent, tot i que no constitueixin infracció penal.

 

ARTICLE 15

 1. Queda prohibida l’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquilitat veïnal entre les 21 hores i les 8 hores dels dies laborables, i entre les 21 hores i les 10 hores dels dies festius i vigílies de festius, excepte per a aquelles activitats que, en la respectiva llicència municipal, tingui autoritzat un horari diferent i quan provinguin d’activitats populars o festives organitzades, les quals hauran de disposar de l’autorització municipal corresponent. També s’exceptuen els dies de festes majors o revetlles i festes populars organitzades per l’Ajuntament.

 

Capítol III. Normes sobre focs, llançament de petards – coets i activitats pirotècniques.

 

ARTICLE 16

 1. Queda prohibit fer foc i activitats pirotècniques a la via i espais públics i, en especial, a les zones arbrades, sense la corresponent autorització, la qual serà atorgada exclusivament amb motiu de manifestacions de cultura popular.

 

ARTICLE 17.

 1. Les fogueres de les revetlles de Sant Joan i altres, castells de focs i qualsevol altra activitat relacionada amb la manipulació de productes pirotècnics, requeriran el preceptiu permís de l’Administració.

 

ARTICLE 18

 1. Queda prohibit llençar cap tipus d’artefacte pirotècnic després de les 12 de la nit i fins les 12 del migdia de qualsevol dia de l’any.

 

TÍTOL SEGON

 

Capítol I. Normes generals sanitàries per animals que visquin dins la població.

 

ARTICLE 19.

 1. Els propietaris o posseïdors d’animals facilitaran l’entrada als llocs on aquests últims visquin, als serveis municipals o veterinaris per tal de poder dur a terme inspeccions.

 

ARTICLE 20

 1. L’Autoritat competent pot ordenar, per raons de sanitat animal o salut pública, la vacunació o el tractament obligatori dels animals.

 

ARTICLE 21

 1. Els animals afectats per malalties de perill greu per a les persones hauran de ser sacrificats. El sacrifici s’haurà de fer sota control veterinari i utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment a l’animal.

 

Capítol II. Normes per animals de companyia (gat, gos i cavall) dins la població.

 

ARTICLE 22

 1. Tenir un animal suposa uns deures per part de la persona que se’n fa càrrec i uns drets per al propi animal. Els animals han d’estar ben alimentats, cuidats i sans.
 2. Els animals mai han de ser un destorb per als veïns.
 3. Al carrer, l’animal ha d’anar lligat amb corretja i sempre al costat de la persona responsable.
 4. La persona responsable de l’animal ha de recollir les defecacions amb bossa de plàstic i dipositar-la ben tancada en una paperera o contenidor de brossa orgànica.

 

ARTICLE 23

 1. El posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària dl propietari, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural en general.
 2. El posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és responsable d’adoptar les mesures que calguin per a impedir que els animals embrutin les vies i espais públics.

 

ARTICLE 24

 1. Queda prohibida l’entrada d’animals a les piscines públiques, locals públics, esportius o culturals, amb l’excepció del gos pigall.
 2. Des de les 10 de la nit i fins les 8 del matí, queda prohibit deixar en qualsevol lloc animals que amb el seus sorolls, crits o cants pertorbin els descans dels veïns.

 

Capítol III. Normes per gos potencialment perillós.

 

ARTICLE 25

 1. Es considera gos potencialment perillós el que pertany a una de les races següents o llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Burdeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull, presa canari, rotweiler, staffordshire bullterrier, terrierde, staffordshire americà, tosa japonès i akita inu. Aquest llistat pot ser modificat per l’autoritat competent.

 

ARTICLE 26

 1. A la via pública, el gos potencialment perillós ha d’anar lligat amb corretja i amb morrió, i sempre al costat de la persona responsable del mateix.

 

ARTICLE 27

 1. Tots els gossos potencialment perillosos que resideixin habitualment al municipi hauran d’estar censats a l’Ajuntament i el seu propietari haurà de disposar de la llicència administrativa corresponent emesa per l’ajuntament, per a l’obtenció de la qual és preceptiu ser major d’edat.
 2. Tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillòs haurà de disposar i portar a sobre la llicència corresponent.
 3. Els requisits per a l’atorgament d’aquesta llicència són els establerts per la legislació específica de gossos potencialment perillosos, té un període de validesa de cinc anys i pot ser renovada successivament. No obstant això, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en que la persona titular deixi de complir qualsevol dels requisists establerts per obtenir-la.
 4. La intervenció, mesura cautelar o suspensió que afecti la llicència administrativa en vigor, acordada en via judicial o administrativa, serà causa per denegar l’expedició d’una llicència nova o la renovació de la que es té, fins que aquestes accions s’hagin aixecat.
 5. Qualsevol variació de les dades que figurin en aquesta llicència haurà de ser comunicada per la persona titular en el termini de quinze dies, comptats a partir de la data en que es produeixi.

 

ARTICLE 28

1. És obligatòria la identificació de tots els gossos considerats potencialment perillosos mitjançant un microxip homologat. Aquest requisit és previ a qualsevol transacció i s’ha d’acreditar prèviament a l’obtenció de la llicència.

 

Capítol IV. Sobre l’abandonament d’animals.

 

ARTICLE 29

 1. Es considera que un animal està abandonat si no duu cap identificació de l’origen o del propietari ni va acompanyat de cap persona.
 2. En aquest supòsit, l’Ajuntament o, si s’escau, l’entitat supramunicipal corresponent, per ell mateix o mitjançant entitats col·laboradores, es farà càrrec de l’animal i el retindrà fins que sigui recuperat o cedit. La reclamació d’un animal no controlat i retingut pels serveis municipals comportarà la classificació del mateix així com l’aplicació de la sanció corresponent
 3. El termini per recuperar un animal sense identificació són 8 dies.

 

TITOL TERCER. Vehicles abandonats

 

ARTICLE 30

      Es considera que un vehicle es troba abandonat si existeix alguna de les circumstàncies    següents:

 1. Que estigui estacionat per un període superior  a trenta dies en el mateix lloc d’una zona pública.
 2. Que presenti desperfectes que permetin presumir racionalment d’una situació d’abandonament.
 3. Quan li manquin les plaques de matrícula.

 

ARTICLE 31

 1. Quan es localitzi un vehicle presumptament abandonat s’obrirà el pertinent expedient. Immediatament s’iniciaran els tràmits tendents a la determinació del seu titular, a qui se li comunicarà que el seu vehicle es considera abandonat i es donarà un termini de deu dies per personar-se a l’expedient o retirar el vehicle. Si així no fos possible per desconèixer el domicili del propietari, el vehicle serà retirat sense més tràmit.
 2. Les despeses corresponents al trasllat i permanència en el dipòsit seran de compte del titular.

 

TÍTOL QUART. Infraccions, sancions i procediments sancionadors.

 

ARTICLE 32

 1. El present títol regula, amb caràcter general, les infraccions i corresponents sancionats en relació a les matèries objecte d’aquesta ordenança i el procediment a aplicar per l’ajuntament en l’exercici de la seva potestat sancionadora adaptat a la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, de 26 de novembre, i el Reial Decret 1398/93, de 4 d’agost, que s’aplicarà amb caràcter supletori en allò que no hi sigui regulat.

 

ARTICLE 33

 1. Es considera infracció administrativa els fets o conductes que impliquin incompliment total o parcial de les obligacions o prohibicions contingudes en aquesta ordenança, d’acord amb la qualificació dels mateixos i l’assenyalament de sancions establert al llarg del seu articulat.
 2. Tota infracció podrà ésser qualificada com de lleu, greu o molt greu i portar aparellada la corresponent sanció.

 

 

 

 

ARTICLE 34

 1. Les infraccions seran sancionades per l’Alcaldia amb multes de fins a 600,00 € les lleus, de 600,01 € fins a 1.500,00 € les greus, i de 1.500,01 € fins a 3.000,00 € les molt greus. En el cas que sigui possible, aquestes sancions es podran commutar per sanció de reparació substitutòria en relació als danys ocasionats.
 2. No obstant, amb el consentiment previ de l’interessat, i com alternatives a les sancions d’ordre pecuniari o de reparació de danys imposades a la present ordenança, l’Ajuntament i en forma preferent respecte a menors, podrà substituir la sanció de multa de reparació per sessions formatives, participació en activitats cíviques o altres tipus de treball per la comunitat. En cas de no assistència a les sessions formatives, de no participar en les activitats cíviques o no realitzar les tasques assignades, procedirà imposar la corresponent sanció, en funció de la tipificació de la infracció comesa.

 

ARTICLE 35

       La qualificació de les infraccions es farà tenint en compte:

 

a)      La bona o mala fe dels infractors.

b)      El fet que l’objecte de la infracció sigui autoritzable o no.

c)      La transcendència de la infracció.

d)     El benefici il·lícit que comporti la infracció.

e)      La reiteració

f)       La desobediència a requeriments efectuats per l’autoritat competent.

 

ARTICLE 36

Es consideraran infraccions lleus el no compliment de les normes previstes en aquesta ordenança.

 

ARTICLE 37

       Es consideraran infraccions greus:

 

a)      la reincidència per dues vegades d’una infracció lleu.

b)      Exercir una activitat al poble sense llicència.

c)      Realitzar una obra sense llicència.

d)     Instal·lar una grua sense llicència municipal.

 

ARTICLE 38

      Es consideraran infraccions molt greus:

 

a)      La reincidència per tres vegades, o més, d’una infracció lleu.

b)      La reincidència per dues vegades, o més, d’una infracció greu.

 

ARTICLE 39

      La incoació dels expedients sancionadors es farà d’acord amb el següent procediment:

 

 1. Iniciació. S’efectuarà d’ofici per Decret d’alcaldia, bé per iniciativa pròpia, bé com a conseqüència d’alguna petició, o prèvia denúncia. En tot cas, es podrà acordar prèviament la realització d’actuacions prèvies per investigar si procedeix o no la iniciació de l’expedient.

 

El Decret contindrà:

 

a)      Identificació de la persona o persones presumptament responsables.

b)      Els fets, qualificació i possible sanció.

c)      Mesures cautelars, si s’escau.

d)     Atorgament d’audiència a l’interessat.

 

 1. Instrucció: Es donarà trasllat del Decret concedint un termini de quinze dies perquè els interessats puguin formular les al.legacions i aportar les proves que creguin oportunes. Si s’escau, es farà una reunió amb les persones implicades per aclarir els fets.

 

 1. Proposta de resolució. Es farà constar els fets, qualificació, sanció o bé la inexistència d’infracció i arxiu de les actuacions.

 

La proposta de resolució es notificarà als interessats concedint un termini de quinze dies perquè puguin examinar l’expedient incoat, i fer les al.legacions que siguin oportunes.

 

 1. Resolució. Correspon a l’alcalde mitjançant Decret que es notificarà als interessats i que exhaureix la via administrativa

 

DISPOSICIÓ FINAL

        Aquesta ordenança entrarà en vigor una vegada transcorreguts 15 dies hàbils des de la seva publicació íntegra en el BOPT, després de l’aprovació definitiva.

 

 

Ordenances Fiscals 2006
Prem AQUÍ
Ordenances Fiscals 2011
Prem AQUÍ
Amb el suport de:


Ajuntament de Benissanet , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?