Ets a: Portada > Ajuntament

PLE MUNICIPAL

ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE L'AJUNTAMENT DE BENISSANET

Actes 2015ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT    

 

Identificació de la sessió                                                                                                                                             

Núm. 2/2015                      

Caràcter: ordinari 

Data: 5 de febrer de 2015

Horari: De 21,15 h a 22,45 h.  

Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial

 

Hi assisteixen:

 

Francesc Xavier Arbó Cot, Alcalde - President

Ignasi Ballber Rebull, 1r Tinent d’Alcalde

Joan Alcón Montagut, 2n Tinent d’Alcalde

Joana Pujol Solé, regidora

Jaume Vinaixa Marcos, regidor

Jordi Barrufet Llaveria, regidor

M. Lourdes Solé Albesa, regidora

Dolors Esteve Juncosa, regidora

Albert Sarroca Font, regidor

 

Secretària-Interventora:

 

M. Carme Sentís Bartolomé

 

En l’hora i lloc indicats a l’encapçalament, es reuneixen les persones relacionades més amunt, i es constitueixen vàlidament, segons el quòrum exigit per l’art. 46.2.c de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local, com a ple de l’Ajuntament, amb l’objectiu de celebrar la sessió ordinària en primera convocatòria.

 

Seguidament, s’obre la sessió pel Sr. Alcalde i es tracten els assumptes inclosos al següent:

 

ORDRE DEL DIA

                                              

 1. Aprovació de celebrar la sessió com a ordinària.
 2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, núm. 13/2014, de 19 de desembre.
 3. Aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2015.
 4. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que regiran el contracte de gestió de serveis públics sota la modalitat de concessió administrativa, de la Llar d’Infants L’Auberge de Benissanet, mitjançant procediment obert amb tramitació ordinària.
 5. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que regiran el contracte de gestió de serveis públics sota la modalitat de concessió administrativa, del Servei d’Atenció Integral a la Gent d’Àmbit Rural de Benissanet, mitjançant procediment obert amb tramitació ordinària.
 6. Aprovació de l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Benissanet al Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques per a la gestió del programa LEADER 2014-2020.
 7. Aprovació de les condiciones imposades per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per a l’atorgament de la concessió administrativa d’un aprofitament d’aigües públiques amb destí a l’abastament de la població i altres usos industrials, en el terme municipal de Benissanet.
 8. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci LOCALRET.
 9. Donar compte dels Decrets d’alcaldia.
 10. Informes de l’Alcalde i dels regidors.
 11. Precs, preguntes i mocions.

 

 

 

 

 

1. Aprovació de celebrar la sessió com a ordinària.

 

El Sr. Alcalde explica que la sessió ordinària s’havia de fer el divendres passat, dia 30 de gener, per ser el darrer del mes, però es va aplaçar per tal de tenir complerta la tramitació de l’expedient de pressupost, havent estudiat i havent fet tots els càlculs requerits d’acord amb la legislació actual. Així ho va demanar la Secretària-Interventora. Per aquest motiu se celebra avui, dijous.

 

Atesos els motius exposats, el Ple acorda, per unanimitat dels nou membres assistents que són la totalitat dels que composen legalment la Corporació, celebrar la sessió com a ordinària.

 

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, núm. 13/2014, de 19 de desembre.

 

Llegida i analitzada l’acta de l’enunciat és aprovada per unanimitat dels set membres assistents dels nou que composen legalment la Corporació.

 

3. Aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2015.

 

 ANTECEDENTS

 

L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2015.

 

La Secretària-Interventora de l’Ajuntament ha emès els informes favorables que figuren a l’expedient.

 

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 

La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat                     .

 

FONAMENTS DE DRET

 

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  per la  legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos  dels organismes i empreses que l’integren, conformement als seus estatuts o al document fundacional.

 

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de  conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

La Sra. M. Lourdes Solé pregunta perquè són els 200,00 € previstos a la partida 48008.334 del pressupost de despeses, per l’Església. La Sra. Joana Pujol contesta que és el que es gasta per comprar les flors de les Misses de les Festes Majors. La Sra. M. Lourdes Solé opina que es podria donar a l’Església 500 € com a la resta d’entitats, ja que es podrien destinar a les despeses de neteja, ja que cada vegada hi ha menys ingressos voluntaris i aquest servei és necessari. El Sr. Alcalde diu que des del grup Parroquial facin una petició i s’estudiarà, ja que estan oberts a col·laborar, doncs així ho han demostrat altres vegades al prestar la brigada municipal per pintar.

 

La Sra. M. Lourdes Solé demana que s’il·lumini el rellotge de l’Església, ja que fa molts anys que no va. El Sr. Alcalde informa que s’ha signat un conveni amb el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, que ha contractat una empresa d’estalvi energètic pels municipis, i es demanarà a dita empresa la possible il·luminació del rellotge del campanar de l’Església.

 

Continuant amb la seva intervenció, la Sra. M. Lourdes Solé demana que hi hagi més subvenció per la Revista de l’Escola, ja que se’n fan dues a l’any i s’han de cobrir despeses, doncs tot el que es recapta es voluntari. El Sr. Alcalde diu que des de l’Escola facin una petició i s’estudiarà

 

Després d’aquestes intervencions i d’haver analitzat el pressupost, es passa l’assumpte a votació amb el següent resultat:

-       Vots a favor: Cinc, corresponents als regidors de l’equip de govern (PSC-PM - ERC-AM): Sr. Francesc Xavier Arbó Cot, Sr. Ignasi Ballber Rebull, Sr. Joan Alcón Montagut, Sra. Joana Pujol Solé i Sr. Jaume Vinaixa Marcos.

 

-       Abstencions: Quatre, corresponents als regidors assistents del grup de Convergència i Unió: Sr. Jordi Barrufet Llaveria, Sra. M. Lourdes Solé Albesa, Sra. Dolors Esteve Juncosa i Sr. Albert Sarroca Font.

 

-       Vots en contra: Cap.

 

D’acord amb aquest resultat, el Ple acorda, per majoria absoluta, el següent:

 

1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2015 d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols és el següent:

 

RESUM PRESSUPOST DESPESES

 

 

CAPÍTOLS

2015

 

 

1. Personal

    404.140,00 €

2. Béns corrents

    675.570,00 €

3. Interessos

        4.700,00 €

4. Transferències corrents

      27.352,00 €

6. Inversions

    165.250,00 €

9. Amortitzacions

      15.510,00 €

 

 

TOTAL

  1.292.522,00 €

 

RESUM PRESSUPOST INGRESSOS

 

 

CAPÍTOLS

2014

 

 

1. Impostos Directes

      295.000,00 €

2. Impostos Indirectes

        15.000,00 €

3. Taxes i altres

      358.510,00 €

4. Transferències corrents

      477.821,00 €

5. Ingressos Patrimonials

          8.000,00 €

7. Transferències de Capital

      138.191,00 €

 

 

TOTAL

   1.292.522,00 €

 

2. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera per l’Ajuntament, per import de 1.277.482,64 €, que resulta de sumar a la despesa no financera l’import resultant del marge de compliment de la regla de la despesa:

 

Despesa no financera:                                 1.277.012,00

Marge compliment regla de la despesa:               470,64             

 

                TOTAL                                            1.277.482,64 €

 

 

Despesa no financera

Capítol 1

404.140,00

Capítol 2 

675.570,00

Capítol 3

4.700,00

Capítol 4

27.352,00

Capítol 5

0,00

Capítol 6

165.250,00

Capítol 7

0,00

Despesa no financera

1.277.012,00

 

 

 

 

Regla despesa liquidació 2014

840.348,74

Regla despesa pressupost 2015

839.878,09

marge compliment regla de la despesa

470,64

marge compliment estabilitat

115.041,78

 

 

import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi hagi finançament

470,64

 

 

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

1.277.482,64

 

3. Aprovar la plantilla de personal del capítol 1 de despeses que s’ha detallat .

 

4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general. Cal destacar la inclusió de la Base 51 que regula la competència a favor de l’Alcalde per la devolució de les fiances dipositades en concepte de cessió de la Sala del Casal Municipal per usos particulars i privatius, i la Base 64 relativa, d’acord amb allò que preveu l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic, a que aquest ajuntament exclou l’obligació de facturació electrònica als proveïdors les factures dels quals no superin l’import de 5.000 euros.

 

5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.

 

6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 

4. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que regiran el contracte de gestió de serveis públics sota la modalitat de concessió administrativa, de la Llar d’Infants L’Auberge de Benissanet, mitjançant procediment obert amb tramitació ordinària.

 

Per Provisió de l’Alcaldia de data 1 de juliol de 2014 es va incoar l’expedient administratiu pel contracte de gestió indirecta del servei públic de la Llar d’Infants l’Auberge de Benissanet en la modalitat de concessió administrativa, i es va demanar informe de secretaria intervenció sobre el procediment legal a seguir i sobre el percentatge que sobre els recursos ordinaris del pressupost té l’import de l’adjudicació d’aquest contracte.

 

El termini de la dita concessió és de 5,5 anys, a comptar des de la data de la signatura del contracte, incloses les pròrrogues de que pot ser objecte, per anualitats, i amb un pressupost anual d’explotació de 63.780,00 €, incloses les despeses generals i el benefici industrial, que ascendiria a un total de 350.790 €, IVA inclòs.

 

1.4. La secretaria intervenció municipal va emetre informe sobre el procediment legal a seguir i, en els termes del que estableix l’art. 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i atès el règim econòmic de la concessió, sobre el percentatge que sobre els recursos ordinaris del pressupost té l’import d’aquesta contractació. També es van incorporar els corresponents Plecs de clàusules administratives particulars.

 

De conformitat amb l’informe de la secretària el Plec de clàusules administratives particulars s’ajusta a la legislació vigent en matèria de contractació i de gestió econòmico-financera local.

 

2. FONAMENTS DE DRET

 

2.1 La legislació aplicable és la següent:

 

a)       Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

b)       Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

c)       Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP.

d)       Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

e)       Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

f)        Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

 

2.2 El present contracte té la consideració de contracte de gestió del servei públic, per la modalitat de concessió, de conformitat amb l’art. 8 del TRLCSP i li és aplicable el règim jurídic previst pels contractes administratives, a tenor del que disposa l'art. 19 del mateix.

 

2.3 Com sigui que el cost total del contracte, atès el seu caràcter plurianual ascendeix a 350.790 €, IVA inclòs, i que de l’Informe de secretaria intervenció es desprèn que representa un percentatge del 27% sobre els recursos ordinaris del Pressupost de l’Ajuntament, l’òrgan competent per a efectuar la present contractació i tramitar l’expedient i de conformitat amb la Disposició Addicional 2a del TRLCSP és el Ple de l’Ajuntament.

 

Es considera que el procediment més adequat per a la adjudicació del contracte és el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, que es tramitarà d’acord amb els arts. 157 i següents del TRLCSP.

 

3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

 

Per tot l’exposat, el Ple acorda, per unanimitat dels nou membres assistents que són la totalitat dels que composen legalment la Corporació, el següent:

 

Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte de gestió del servei públic de Llar d’Infants, per la modalitat de concessió, amb un pressupost anual d’execució de 63.780,00 €,  IVA inclòs, i amb un termini de la dita concessió de 5,5 anys, a comptar des de la data de la signatura del contracte, incloses les pròrrogues expresses de que pugui ser objecte, per anualitats, la qual cosa dóna un import total de 350.790 €.

 

Segon. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, si bé restarà condicionada a què els plecs de clàusules estiguin definitivament aprovats.

 

Tercer. Optar pel procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació per a l’adjudicació del present contracte.

 

Quart. De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars, fixar en 26 dies el termini de presentació de les ofertes, comptadors des de la darrera publicació al BOPT, DOGC i al Perfil del Contractant.

 

5. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que regiran el contracte de gestió de serveis públics sota la modalitat de concessió administrativa, del Servei d’Atenció Integral a la Gent d’Àmbit Rural de Benissanet, mitjançant procediment obert amb tramitació ordinària.

 

1. ANTECEDENTS

 

Per Provisió de l’Alcaldia de data 9 de juny de 2014 es va incoar l’expedient administratiu pel contracte de gestió indirecta del servei públic d’Atenció Integral a la Gent Gran en l’àmbit rural de Benissanet, en la modalitat de concessió administrativa, i es va demanar informe de secretaria intervenció sobre el procediment legal a seguir i sobre el percentatge que sobre els recursos ordinaris del pressupost té l’import de l’adjudicació d’aquest contracte.

 

El termini de la dita concessió és de 3 anys, a comptar des de la data de la signatura del contracte, susceptible de les pròrrogues expresses de que pugui ser objecte, per anualitats, i amb un pressupost anual d’explotació de 80.428,00 €, incloses les despeses generals i el benefici industrial, que ascendiria a un total de 241.28300 €, IVA  inclòs.

 

1.4. La secretaria intervenció municipal va emetre informe sobre el procediment legal a seguir i, en els termes del que estableix l’art. 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i atès el règim econòmic de la concessió, sobre el percentatge que sobre els recursos ordinaris del pressupost té l’import d’aquesta contractació. També es van incorporar els corresponents Plecs de clàusules administratives particulars.

 

De conformitat amb l’informe de la secretària el Plec de clàusules administratives particulars s’ajusta a la legislació vigent en matèria de contractació i de gestió econòmico-financera local.

 

2. FONAMENTS DE DRET

 

2.1 La legislació aplicable és la següent:

 

g)       Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

h)       Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

i)         Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP.

j)        Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

k)       Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

l)         Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

 

2.2 El present contracte té la consideració de contracte de gestió del servei públic, per la modalitat de concessió, de conformitat amb l’art. 8 del TRLCSP i li és aplicable el règim jurídic previst pels contractes administratives, a tenor del que disposa l'art. 19 del mateix.

 

2.3 Com sigui que el cost total del contracte, atès el seu caràcter plurianual ascendeix a 241.283 €, IVA inclòs, i que de l’Informe de secretaria intervenció es desprèn que representa un percentatge del 18,67 % sobre els recursos ordinaris del Pressupost de l’Ajuntament, l’òrgan competent per a efectuar la present contractació i tramitar l’expedient i de conformitat amb la Disposició Addicional 2a del TRLCSP és el Ple de l’Ajuntament.

 

Es considera que el procediment més adequat per a la adjudicació del contracte és el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, que es tramitarà d’acord amb els arts. 157 i següents del TRLCSP.

3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

 

Per tot l’exposat, el Ple acorda, per unanimitat dels nou membres assistents que són la totalitat dels que composen legalment la Corporació, el següent:

 

Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte de gestió del servei públic del Servei d’Atenció Integral a la Gent Gran a l’àmbit rural, per la modalitat de concessió, amb un pressupost anual d’execució de 80.427,60 €, inclòs IVA, i amb un termini de la dita concessió de 3 anys, a comptar des de la data de la signatura del contracte, incloses les pròrrogues expresses de que pugui ser objecte, per anualitats, la qual cosa dóna un import total de 241.283 €.

 

Segon. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, si bé restarà condicionada a què els plecs de clàusules estiguin definitivament aprovats.

 

Tercer. Optar pel procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació per a l’adjudicació del present contracte.

 

Quart. De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars, fixar en 26 dies el termini de presentació de les ofertes, comptadors des de la publicació al BOPT i al Perfil del Contractant.

 

6. Aprovació de l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Benissanet al Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques per a la gestió del programa LEADER 2014-2020.

 

En data 31 de desembre de 2014 s’ha publicat al DOGC núm. 6780 l’ORDRE AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d'acció local, es dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d'estratègies de desenvolupament rural per a l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local.

 

En data 8 d’agost de 2008 es va constituir el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, com a Grup d’Acció Local, amb l’objectiu específic d’assolir, gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial pel Programa de desenvolupament rural (PDR) per al període 2007-2013, mitjançant una estratègia de desenvolupament local  gestionada amb la metodologia LEADER.

 

Atès que el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques té previst tornar-se a presentar a la propera convocatòria per la selecció de grups d’acció local per a l’aplicació en el seu àmbit territorial de desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

 

Vist que la continuïtat d’un programa Leader al territori pot ser una eina fonamental en el seu desenvolupament i millora de les seves condicions socioeconòmiques

 

Atès que l’adhesió del nostre municipi a l’àmbit territorial del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques suposa una oportunitat per a la dinamització, diversificació i foment de les activitats econòmiques i l’emprenedoria.

 

Per tot l’exposat, el Ple acorda, per unanimitat dels nou membres assistents que són la totalitat dels que composen legalment la Corporació, el següent:

 

Primer. Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Benissanet al Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, per a la gestió del programa LEADER 2014-2020.

 

Segon. Notificar aquest acord al Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques.

 

7. Aprovació de les condiciones imposades per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per a l’atorgament de la concessió administrativa d’un aprofitament d’aigües públiques amb destí a l’abastament de la població i altres usos industrials, en el terme municipal de Benissanet.

 

L’Ajuntament de Benissanet, per a l’abastament d’aigua de la població, va sol·licitar la concessió administrativa d’un aprofitament d’aigües subterrànies, mitjançant un pou de captació. (Expt. 2003-P-0371) .

 

A la vista de les noves necessitats del municipi i per tal de tenir una millor qualitat d’aigua que la que s’obtenia del pou anterior, es va construir un nou pou (Expt. 2009-P-816).

 

En data 28 d’agost de 2012, l’Ajuntament de Benissanet va sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre la concessió administrativa per ambdós pous, donant compliment a l’acord de Ple de data 20 de juliol de 2012.

 

En data 23 de gener de 2015 (RE 88), la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ha ofert les Condicions que han de regir la concessió sol·licitada per l’Ajuntament de Benissanet, que són literalment, les següents:

 

1ª.- El cabdal màxim instantani de la captació núm. 1 no podrà excedir de 8,33l/s i el de la captació nº2 de 8,33l/s, sense que pugui superar entre el conjunt de les tomes un volum superior a 10.146m3 en el mes de màxim consum (juliol i agost.)

 

La captació nº 1 te el caràcter de pou principal, quedant la captació nº 2 com pou de reserva.

 

2ª- Les obres ja executades i que per mitjà d’aquesta resolució es legalitzen, consisteixen fonamentalment en un pou de sessió circular de 0,4 metres de diàmetre i una profunditat de 120 metres, revestit amb canonada metàl·lica de 0,35 metres de diàmetre, prenent-se el cabdal necessari per mitjà d’una bomba submergida (electrobomba) de 22 CV de potència, situada a una profunditat de 76 metres (captació nº 1) i un pou se secció circular de 60 metres (captació n 2), tot això d’acord amb el document tècnic anomenat “Projecte per la concessió d’aigües subterrànies per abastament urbà”, subscrit al febrer de 2003 pel geòleg Rafel Mirabal Insa, visat pel col·legi professional corresponent , i amb el document tècnic anomenat” Memòria d’obra per un sondeig d’aprofitament d’aigües subterrànies per l’abastament del municipi de Benissanet”, subscrit al juliol de 2009 per l’ hidrogeòleg Francesc Gavilàn Sans, que figuren a l’expedient.

 

3ª Es deurà instal·lar i mantenir al seu càrrec un dispositiu de medició dels volums d’aigua captats realment(comptador) que permeti, a través d’equips calculadors interns o externs al mateix, proporcionar en cada moment el valor del volum d’agua extreta. La medició s’expressarà en volum acumulat i aquest serà expressat en metres cúbics.

 

El titular instal·larà igualment un element específic per a limitar el cabdal màxim a les determinacions de la concessió que podrà anar incorporat al propi comptador o ser instal·lat de forma independent i, en qualsevol cas, sense produir-se afecció a la medició realitzada pel comptador. Serà vàlid qualsevol dispositiu que faci impossible l’aprofitament d’un cabdal superior al màxim fixat en el títol habilitat. Els pous hauran de disposar a més a més, d’una canonada piezomètrica d’almenys 2,5 cm de diàmetre interior de PVC o ferro galvanitzat, rasurat des del nivell d’aigua fins la bomba, per a permetre la lectura del nivell de l’aigua, protegit amb un tap roscat i amb accés exterior lliure.

 

Les característiques dels dispositius i de la correcta instal·lació s’especificaran a l’OrdreARM/1312/2009,  de 20 de maig, per la que es regulen els sistemes per a realitzar el control efectiu dels volums d’aigua utilitzats pels aprofitaments d’aigua del domini públic hidràulic, dels retorns a l’anomenat domini públic hidràulic i dels vessaments al mateix.

 

El titular portarà un control del volum mensual captat per la lectura del comptador. Igualment és realitzarà i anotarà l’acumulació dels volums anuals(any natural) captats. Posteriorment, se li remetrà un llibre de control, al que es refereix l’article 11 de l’Ordre ARM/1312/2009, en el que s’hauran d’anotar les dades.

 

A més a més, el titular haurà de remetre el mes de gener de cada any, a la Demarcació de les Terres de l’Ebre (Agència Catalana de l’Aigua), les lectures mensuals dels comptadors instal·lats.

 

4ª.- La Inspecció i vigilància de les instal·lacions, en el període d’explotació de l’aprofitament, quedarà a càrrec de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, anant a càrrec del concessionari les remuneracions i despeses que per aquests conceptes s’originin, d’acord a les disposicions vigents.

 

5ª- Serà per compte del peticionari, prèvia comunicació a l’administració, el manteniment de les obres en perfecte estat de conservació, sent responsable dels danys i perjudicis que poguessin ocasionar a l’interés públic o privat com a conseqüència de les obres realitzades.

 

6ª.- S’atorga aquesta concessió per un termini de 40 anys, comptats a partir de la data d’atorgament de la mateixa.

 

7ª.-Els titulars de la present concessió podran obtenir una nova concessió pel mateix ús i destinació de les aigües, tal i com s’estableix als articles 140 i 141 del Reglament de Domini Públic hidràulic, havent de formular la sol·licitud davant d’aquest Organisme en el tràmit d’audiència prèvia en l’expedient de declaració d’extinció o durant els últims cinc anys de vigilància d’aquella, segons l’establert a l’article 89 del RDPH.

 

8ª.-Qualsevol modificació de les característiques d’aquesta concessió requerirà la prèvia autorització de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i podrà revisar-se la mateixa en els casos previstos a l’article 65 del Text refós de la Llei D’aigües, tramitant-se els expedients de modificació de característiques o de revisió de la concessió de l’acord amb el disposat als articles 144 al 160 del Reglament del Domini Públic Hidràulic.

 

9ª.- l’Administració no respon del cabdal que es concedeix, que dependrà en cada moment del recurs disponible, una vegada atesos els aprofitaments preferents.

 

10ª-Serà prioritària la concessió atorgada per aquesta resolució a qualsevol altres que s’atorguin amb posterioritat. No obstant, si hagués escassetat de cabdals i el destí de les concessions amb posterioritat fos preferent segons el Text refós de la Llei d’Aigües i el Reglament del Domini Públic Hidràulic, podrà ser objecte d’expropiació forçosa, de conformitat amb la legislació general sobre la matèria.

 

11ª- L’Administració es reserva el dret de fixar el període d’utilització de les instal·lacions de presa, o bé el d’exigir del concessionari la modificació de les mateixes per adaptar-les al cabdal a derivar concedit, si les circumstàncies ho aconsellen, per aconseguir el millor aprofitament i distribució de les aigües públiques.

 

12ª- Es concedeix l’ocupació dels terrenys de domini públic necessaris per l’aprofitament. Les servituds legals seran decretades, en el seu cas, per l’Autoritat competent.

 

La present concessió no modifica el caràcter de domini públic dels terrenys que s’ocupen, per aquesta raó no podran ser inscrits en el Registre de la Propietat ni ser objecte d’alineació, cessió, venda o permuta.

 

13ª.- Si per la realització de les obres d’una nova concessió fos necessari modificar la presa o captació de la present, l’Organisme de Conca podrà imposar o proposar, en el seu cas, la modificació, sent les despeses i perjudicis que s’ocasionin aniran a càrrec del peticionari de la nova

 

14ª.-Aquesta concessió s’atorga sense perjudici de tercer, salvant els drets particulars, i amb l’obligació d’executar les obres necessàries per a conservar o substituir les servituds existents.

 

15ª.- L’organisme de Conca, conforme amb el que estableix l’article 55.1 del text refós de la Llei d’aigües i quan així ho exigeixi la disponibilitats del recurs, podrà fixar el regim d’explotació de l’aqüífer del que es sorgeix aquest aprofitament havent aquest últim d’adaptar-se a tal règim en ordre a la seva utilització coordinada amb els altres aprofitaments existents de l’aqüífer.

 

16ª- L’Administració es reserva el dret de fixar i modificar posteriorment, per raons ecològiques i quan es cregui oportú, un cabdal mínim a respectar en la massa d’aigua superficial que recull la descàrrega de la massa d’aigua subterrània associada a la presa o preses. Fixat aquest cabdal i el punt pel que té que circular, es comunicarà al concessionari, qui vindrà obligat a limitar el derivat per cada captació en la quantia necessària i a construir, a les seves expenses, els dispositius que poguessin resultar precisos per  a comprovar i garantir, en el seu cas, el compliment d’aquesta obligació, així com a acceptar el sistema de control que l’Administració senyali en tot moment.

 

Pel Reial Decret 129/2014, de 28 de febrer(BOE de 1 de març de 2014), es va aprovar el Pla Hidrològic de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre, en similars termes als informats favorablement pel Consell de l’Aigua de la Demarcació de l’Ebre el 4 de juliol de 2013 i amb la conformitat del Comitè D’Autoritats Competents de 5 de juliol de 2013.

 

La concessió que s’atorga, a efectes de millora en la gestió del recurs i amb la finalitat de complir el cabdal ecològic, haurà de contribuir al manteniment del cabdal mediambiental a la presa o preses.

 

17ª.- .En els casos i circumstàncies que s’indiquen als articles 55 i 58 del text refós de la Llei D’aigües, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre o, en el seu cas, el Govern mitjançant Decret acordat en Consell de Ministres, podrà condicionar o limitar l’ús de la concessió que s’atorgui per a garantir l’explotació racional del domini públic.

 

18ª.-En el cas de declarar-se l’aqüífer sobrexplotat o en risc d’estar-ho, estarà obligat a realitzar l’ús de l’aigua d’acord amb l’ordenació de les extraccions que estableixin l’organisme de Conca, i a integrar-se en la Comunitat d’usuaris que pogués imposar, tal com estableixen l’article 56.1 del Tex Refós de la Llei d’Aigües i el 171.1 i 3 del Reglament del Domini Públic Hidràulic. De la mateixa manera estarà obligat a integrar-se en la Comunitat d’usuaris si així ho determina l’Organisme de Conca tal com estableix l’art, 56.2 del tex refós de la Lleu d’aigües i el 172.1 del Domini Públic Hidràulic.

 

19ª- Aquesta concessió queda subjecta a l’abonament del cànon de regulació que correspongui.

 

Igualment queda subjecta, en el seu cas, al pagament de la tarifa d’utilització de l’aigua, així com de les possibles exaccions que en el futur puguin substituir a les anteriors, que puguin establir-se per l’Organisme de Conca o el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb motiu de les infraestructures hidràuliques realitzades o a realitzar per l’Estat, que proporcionin o supleixin les aigües utilitzades en aquest aprofitament, sense que l’abonament d’aquest cànon, ni la pròpia concessió en sí, atorguin cap dret al concessionari per intervenir en el règim de regulació de la conca.

 

20ª- L’Organisme de Conca podrà exigir el pagament del cànon i demés conceptes assenyalats en la condició anterior, directament als obligats o, si així es decideix, a través de les Comunitats d’usuaris o de qualsevol altre Organisme representatiu o pèrdua del dret a la utilització o aprofitament del domini públic hidràulic.

 

21ª- El concessionari queda obligat a complir, en tot moment, les disposicions de la Llei de pesca Fluvial per a la conservació de les espècies aqüícoles, així com quantes estiguin en vigor en matèria de indústria i ambiental.

 

22ª- Aquesta concessió no eximeix al beneficiari de l’obligació d’obtenir les oportunes llicències municipals per l’execució de les obres, així com les autoritzacions que poguessin ser necessàries d’altres Organismes de l’Administració Central, Autonòmica o Local, encara que es tractés d’òrgans d’aquest mateix Departament Ministerial.

 

23ª- Queda expressament prohibit el vessament directe o indirecte d’aigües residuals qualsevol cabdal d’aigua, canal de reg, desaigües o xarxes de sanejament, així com la infiltració en el terreny, sense la corresponent autorització de vessament d’aigües residuals .

 

24ª.- El grau de tractament per la potabilització haurà d’estar en concordança amb la qualitat de l’aigua bruta. Si l’abastament es realitza d’aigües superficials, deurà atendre a la qualitat assignada al cabdal RD.927/88.

 

25ª.- D’acord amb l’informat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, la qualitat de l’aigua haurà de tenir una terbolesa inferior a 1 UNF com a mitja anual. En cas de que la terbolesa presenti una mitjana anual superior a 1 UNF s’haurà d’utilitzar un sistema de filtració amb sorra o similar abans de desinfectar l’aigua i distribuir-la a la població. Es garantirà un temps de contacte de l’aigua amb el clor mínim de 30 minuts i un nivell de clor residual lliure a la sortida del dipòsit de capçalera igual o superior a 0,5 mg/l. Les substàncies utilitzades en el tractament de l’aigua i per a netejar el dipòsit, hauran de complir amb l’Ordre SSI/2013, de 19 de febrer, sobre substàncies per all tractament d’aigua destinada a la producció d’aigua de consum humà. Mentre l’agència Catalana de l’aigua no defineixi un perímetre de protecció de les captacions, s’haurà de mantenir una zona immediata a les mateixes de 30 metres completament lliure de vessaments sòlids i líquids, i inaccessible a persones alienes i a animals. Els materials utilitzats en la construcció i que estiguin en contacte amb l’aigua no hauran de transmetre substàncies o propietats que contaminin o empitjorin la qualitat de l’aigua, ni incomplir els requisits de  l’annex I del RD 140/2003 o suposar un risc per a la salut. S’evitarà la contaminació i la degradació de la qualitat de l’aigua.

 

26ª.- L’aigua que es concedeixi queda adscrita als usos indicats en el títol concessional, sense que pugui destinar-se a altres diferents, ni a terrenys diferents si es tractés de riscos, amb excepció dels previstos a l’article .67 del text refós de la Llei d’aigües.

 

27ª.- Les aigües hauran de ser objecte d’anàlisis periòdics per a comprovar les condicions de potabilitat, sent responsable el concessionari, en tot moment, del subministrament de les mateixes d’acord a la legislació sanitària vigent . L’Administració es reserva el dret d’obligar al concessionari a instal·lar per compte d’ell mateix els elements necessaris per a evitar la contaminació de les aigües utilitzades, en qualsevol moment en que aquella ho consideri oportú.

 

28ª.- La present concessió caducarà automàticament en el moment en que els terrenys regats per les seves instal·lacions puguin servir-se de regs de qualsevol pla que pugui ser construït o posat en marxa per l’Estat en el futur, o quan les obres de l’aprofitament siguin inutilitzades per les que aquell realitzi  per aquest motiu. Aquests terrenys passaran a integrar-se a la nova zona de regadiu, quedant subjectes a les noves normes economicoadministratives que es dictin amb caràcter general. El beneficiari no tindrà dret a cap classe d’indemnització per les obres executades, ni per la concessió en sí.

 

29ª.-El dret a l’ús de les aigües que per aquesta concessió s’atorga s’extingirà:

               

                - Per finalització del termini concessional

  -Per caducitat de la concessió, que podrà decretar-se per incompliment de les seves condicions essencials i terminis assenyalats o per la interrupció permanent de l’explotació durant tres anys consecutius imputable al concrecionari .

                - Per expropiació forçosa

                - Per renúncia expressa del concessionari

 

La tramitació de l’expedient d’extinció s’ajustarà al que es disposa als articles 163 al 168 del Reglament del Domini Públic Hidràulic.

 

A l’extinció el dret concessionat revertiran a l’Estat gratuïtament i lliures de càrregues totes les obres que s’haguessin construït dintre del domini públic hidràulic per a l’explotació de l’aprofitament, sens perjudici del compliment de les condicions estipulades en el document concessional i, en el seu cas, les relatives a la reversió d’altres elements situats fora del domini.

 

Si en aquest moment, l’administració hidràulica considerés possible i convenient la continuïtat de l’aprofitament, podrà exigir del concessionari l’entrega dels bens objecte de reversió en condicions d’explotació i si pel contrari ho considerés inviable, o el seu manteniment resultés contrari a l’interès públic, podrà exigir la demolició del construït en domini públic de conformitat amb l’article 101 de la Llei 33/2003 de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

 

Tenint en compte l’establert a l’article 116 del Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat per RD d’11 d’abril de 1986;

 

Analitzades les anteriors condicions i trobades conforme, el Ple acorda, per unanimitat dels nou membres assistents que són la totalitat dels que legalment composen la Corporació, el següent:

 

PRIMER. Aprovar les condicions proposades per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, transcrites literalment més amunt, per tal que sigui atorgada a l’Ajuntament de Benissanet la concessió administrativa d’un aprofitament d’aigües públiques per ambdós pous, per un termini de 40 anys, en el terme municipal de Benissanet, a la conca del riu Ebre (901), fora de zona de policia de lleres, a la massa d’aigua subterrània Fosa de Móra (097), a la partida Campanetes, polígon 15, parcel·la 124 (captació 1), i a la partida Aubals, parcel·la 0983001CF0408D0001EM (captació 2), amb un cabal mig equivalent en el mes de màxim consum (juliol i agost), per al conjunt de totes les tomes de 3,788 l/s i volum màxim anual de 101.873 m3, destinats a l’abastament de població per una població de fet de 1.243 habitants i una població estacional de 200 habitants, incloent els usos industrials de les indústries agroalimentàries connectades a la xarxa municipal.

 

SEGON. Comunicar el present acord a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per tal que continuïn amb la tramitació de l’expedient.

 

TERCER. Comunicar el present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua per tal que en tingui coneixement, en especial al que disposa la Condició 23, a fi i efecte de sol·licitar, de forma urgent, la construcció d’una depuradora al terme municipal de Benissanet.  

 

QUART. Facultar el Sr. Alcalde per signar la documentació escaient, si s’escau.

 

8. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci LOCALRET.

 

La Disposició Transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), estableix que els Consorcis ja creats en el moment de l’entrada en vigor de la Llei hauran d’adaptar els seus estatuts en el termini d’un any.

 

Dita Llei ha introduït diverses modificacions en el règim jurídic dels Consorcis.

 

D’acord amb aquestes modificacions, els estatuts de cada consorci determinaran l’Administració Pública a la qual estarà adscrit, que en aquest cas serà l’Ajuntament de Barcelona.

 

En la modificació dels Estatuts es contempla, a més el règim del personal del Consorci, de la Secretaria i Intervenció d’aquest, el seu règim pressupostari, comptable i de control.

 

Els articles 12 a 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre de racionalització del sector públic i d’altres mesures de reforma administrativa, regulen el dret de separació, dissolució i liquidació dels consorcis, i d’acord amb el seu article 16, els consorcis ja creats a l’entrada en vigor de la llei hauran d’adaptar els seus estatuts a aquestes previsions en el termini de 6 mesos.

 

La proposta de modificació dels estatuts incorpora les previsions sobre la separació dels membres del consorci, així com la dissolució d’aquest que recull aquesta mateixa disposició legal.

 

Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que l’Ajuntament de Benissanet en forma part com a ens consorciat.

 

Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de 2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:

 

“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex):

 

“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET

 

Article 2

L’article 2 incorpora un últim apartat:

 

“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.

 

Article 7

L‘article 7 incorpora un tercer apartat:

 

“7.3.  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”.

 

Article 23

L’article 23 queda redactat de la següent manera:

 

“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”.

 

Article 25

L’article 25 queda redactat de la següent manera:

 

“Personal

 

25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i que estarà constituït per:

a)            personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.

b)            personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.

 

25.2        El Consorci no pot tenir personal eventual.

25.3        El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.

 

Article 26

L’article 26 queda redactat de la següent manera:

 

“Secretaria i Intervenció

 

26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.

 

26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació superior en dret.

 

26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”.

 

Article 29

L’article 29 queda redactat de la següent manera:

 

“Règim pressupostari, comptable i de control

 

29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona.

 

29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació.

 

29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de totes les entitats dependents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

 

29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació d’Intervenció general.

 

29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”

 

Article 29 bis

S’incorpora un article 29 bis

 

“Autoritzacions

 

Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per:

a)            La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.

b)            Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals”.

 

Article 32

L’article 32 queda redactat de la següent manera:

 

“Separació del Consorci

 

32.1  Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del Consorci.

32.2  L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.

32.3  Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.

 

Article 33

L’article 33 queda redactat de la següent manera:

 

“Dissolució del Consorci

 

33.1        El Consorci es dissoldrà per les causes següents:

 

a)       Acord unànime de tots els membres que l’integren.

b)       Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.

c)       Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.

d)       Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta dels seus membres.

e)       Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.

 

33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.

 

33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.  A manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci.

 

33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el Consorci.

 

33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.

 

33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del Consorci”.

 

 

Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini.

 

Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”.

 

Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa.

 

Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació.

 

Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.

 

Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15 de desembre 2014.

 

Analitzades les modificacions proposades i trobades conforme, el Ple acorda, per unanimitat dels nou membres assistents que són la totalitat dels que legalment composen la Corporació, el següent:

 

Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre de 2013, en els termes exposats anteriorment.

 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes escaients.

 

9. Donar compte dels Decrets d’alcaldia.

 

Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia des del dia 20 de desembre de 2014 al 5 de febrer de 2015, ambdós inclosos, d’acord al que es disposa a l’article 42 del Reial Decret 2568/1990, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, documents que han estat a disposició dels senyors regidors des del moment de la notificació de la convocatòria de la present sessió, i que formen part del Llibre Oficial de Decrets d’Alcaldia de la Corporació:

 

- DA de 5-01-2015: Incoació de l’expedient del pressupost de 2015. 

- DA de 11-02-2015: Convocatòria sessió ordinària de la Junta de Govern Local a celebrar el dia 15 de gener de 2015.

- DA de 14-01-2015: Sol·licitud d’informes relatius al pressupost 2015.

- DA de 26-01-2015: Retorn de part de la fiança, per import de 28 €, als Quintos de Benissanet, dipositada en concepte d’utilització de la Sala del Casal Municipal per celebrar una festa de Quintos el dia 27 de desembre de 2014.

- DA de 2-02-2015: Retorn de la fiança, per import de 100 €, al Sr. Abdelghani Boujandar, dipositada en concepte d’utilització de la Sala del Casal Municipal per celebrar un esdeveniment familiar el dia 24 de gener de 2015.

- DA de 2-02-2015: Convocatòria sessió ordinària del Ple a celebrar el dia 5 de febrer de 2015.

- DA de 2-02-2015: Convocatòria de la Comissió Especial d’Hisenda i Comptes a celebrar el dia 5 de febrer de 2015.

 

10. Informes de l’Alcalde i dels regidors.

 

El Sr. Alcalde informa que, tal com s’ha explicat a l’exposició del pressupost de la Corporació per aquest any 2015, les inversions previstes estan pensades per mantenir les infraestructures municipals existents, per tal de poder continuar donant un bon servei als usuaris i a tota la població, en general.

 

També informa que s’està condicionant la Font de l’entrada del poble, ja que estava molt deteriorada i millorarà l’aspecte.

 

Per altra part, informa que el conveni que s’ha signat amb el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre comportarà un estalvi econòmic, ja que totes les bombetes de l’enllumenat públic es canviaran al sistema Let. El conveni té una durada de 12 anys i està previst un important estalvi de fins a un 20%. L’empresa encarregada d’aquest servei és l’empresa FULTON. També realitzarà tot el manteniment, la qual cosa també suposarà un estalvi.

 

Comunica que es pintaran les escales de l’edifici de l’Ajuntament.

 

Per últim agraeix la presència, com a públic, del Sr. Àngel Domènech, que és un nou veí de Benissanet, que des de fa poc temps viu al nostre poble. Sigui benvingut.

 

El Sr. Jaume Vinaixa felicita la Comissió de Festes per l’organització de la Festa de Cap d’Any, la Cavalcada de Reis i la Festa Major de Sant Antoni. Van ser festes molt lluïdes.  

 

La Sra. Joana Pujol informa que l’Ajuntament ha comprat un televisor pel Centre de Dia. És més gran que el que hi havia i facilita la visió dels avis. L’altre televisor es col·locarà al Consultori, amb l’emissió del Canal 3/24, i això permetrà guardar la intimitat de les consultes al despatx de la metgessa i de la practicanta.

 

Invita a tots els assistents a participar a la Festa de Sta. Àgueda, la Festa que organitza l’Associació de Dones de Benissanet, de la qual en forma part. L’acte començarà el dissabte, dia 7 de febrer a les 17:15 h, a l’Ajuntament.

 

El Sr. Joan Alcón explica que ha assistit a una reunió al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre a la que també hi ha assistit el Cap de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs, ANAV, el qual ha comunicat que a partir d’aquest any deixarien de fer l’aportació als municipis NO PENTA que feien a través del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. Fa uns anys aquesta aportació era de 25.000 €/any, l’any 2013 l’aportació va ser de 12.500 €/any, l’any 2014 ha estat de 10.000 €/any, i pel 2015 proposava, al començament de la reunió una aportació  de 0 €. Argumenta que actualment des d’aquesta Associació Nuclear han de pagar molts impostos, però al final s’ha acordat que abans de les properes Eleccions Municipals, donaran una resposta. El Sr. Joan Alcón opina que els regidors i consellers que actualment estan als Ajuntaments han de lluitar perquè es faci efectiva aquesta aportació, per tal que els que segueixin després de les Eleccions, la puguin gaudir i gestionar bé.

 

El Sr. Jordi Barrufet diu que el que doni la Nuclear a la comarca dependrà dels impostos que hagin de pagar i que es quedin a la comarca.

 

11. Precs, preguntes i mocions.

 

La Sra. M. Lourdes Solé demana que es canviï l’ombràcul de l’Escola, ja que el que hi ha ara està molt gastat i cauen bastonets a terra, suposant un perill pels nens i nenes. Caldrà canviar-lo i posar-ne un altre de més sofert per protegir els alumnes del sol quan vingui el bon temps.

 

També demana que es canviïn les persianes verdes del segon pis de les Escoles, ja que estan molt deteriorades.

 

Mostra la seva satisfacció per la posada en funcionament de l’ebando, ja que li permet saber els pregons que es fan al poble. Tot i així, opina que haguéssim pogut ser més pioners, doncs aquest aplicatiu ja fa temps que funciona. Comunica que aquests dies no funciona. El Sr. Alcalde contesta que hi ha un problema tècnic però que en breu se solucionarà.

 

El Sr. Joan Alcón recorda que últimament s’han fet moltes reformes a l’Escola, principalment el condicionament del nou despatx de direcció i les revisions de l’electricitat, d’acord amb les directrius marcades per l’ECA.

 

I,sense haver més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual com a Secretària, estenc aquesta acta.

 

Vist i plau,

L’Alcalde,     

 

 

 

Amb el suport de:


Ajuntament de Benissanet , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?