Municipi

 

Instrument

 

Data publicació

 

Tema

 

 

Benissanet

 

Modificació pla ordenació urbanística municipal

 

16/11/2018

 

Modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal referent al carrer Nou 37.

 

 

Benissanet

 

Modificació pla ordenació urbanística municipal

 

16/11/2018

 

Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal per a correcció d’errada d’amplada de la franja de protecció d’un tram de la T-324.

 

 

Benissanet

 

Modificació pla ordenació urbanística municipal

 

14/03/2017

 

Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal relativa al canvi de qualificacions d’una illa conformada pels carrers Sant Jordi, Joan Miró, Antoni Gaudí i carrer en projecte i regulació d’activitats industrials.

 

 

Benissanet
e

Modificació pla ordenació urbanística municipal

 

13/04/2012

 

Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal corresponent als sectors Sud-S2 i Sud-S4.

 

 

 Benissanet

 

Modificació de pla general d’ordenació

 

11/10/2011

 

Modificació puntual del POUM corresponent al sector SUD-S1.

 

 

Benissanet

 

Modificació pla ordenació urbanística municipal

 

22/06/2011

 

Correcció d’errada material del POUM pel que fa al límit del sòl urbà situat a la plaça Espanya/camí Carmenes.

 

 

Benissanet

 

Modificació pla ordenació urbanística municipal

 

10/05/2011

 

Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, corresponent al carrer Sant Vicent.

 

 

Benissanet

 

Modificació pla ordenació urbanística municipal

 

03/05/2011

 

Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, corresponent a la Unitat d’Actuació UA-10.

 

 

Benissanet

 

Modificació pla ordenació urbanística municipal

 

17/01/2008

 

modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal, referent al sector SUD-S1, article 128.

 

 

Benissanet

 

Modificació pla ordenació urbanística municipal

 

30/04/2007

 

modificació puntual del POUM, per tal de canviar la qualificació urbanística del solar on està ubicat l’escorxador, C/ Móra, 31, d’equipament municipal a zona residencial, per tal de construir edificis per a habitatges de protecció oficial.

 

 

Benissanet

 

Modificació pla ordenació urbanística municipal

 

25/10/2006

 

modificacions puntuals diverses del Pla d’ordenació urbanísitica municipal.

 

 

Benissanet

 

Pla parcial urbanístic

 

07/06/2005

 

Pla parcial del sector industrial Emportells,

 

 

Benissanet

 

Modificació pla ordenació urbanística municipal

 

22/10/2004

 

modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal, a l’àmbit del SUD-S8, per dividir aquest sector de sòl urbanitzable delimitat en dos sectors de menor superfície: SUD-S8A Emportells i SUD-S8B Emportells II.

 

 

Benissanet

 

Modificació pla ordenació urbanística municipal

 

19/10/2004

 

modificació de l’article 134.bis, apartat 4 i concordants del POUM, per tal d’establir una nova ordenació més diversificada de la que l’esmentat Pla proposa, mitjançant la implantació , juntament amb l’ordenació d’indústria aïllada, d’indústria arrenglerada en el sector de sòl urbanitzable delimitat S-8.

 

 

Benissanet

 

Pla d’ordenació urbanística municipal

 

19/02/2004

 

Pla d’ordenació urbanística municipal.