Notícies

RSS
 • 2015-09-28 09:46:13

  Decret designació peó brigada

  RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

   

  1. ANTECEDENTS

   

  Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de juliol de 2015, es van aprovar les bases i  convocar les proves per a selecció, mitjançant concurs oposició, d'un/a treballador/a, personal laboral temporal en règim d'interinitat amb categoria de peó de manteniment (grup equiparable a AP), amb jornada completa de l’Ajuntament de Benissanet.

   

  Realitzat el procés selectiu, observats tots els tràmits legals i la proposta de la relació d'aspirants que ha emès el Tribunal qualificador, aquest  ha proposat la contractació del Sr. Oriol Ferré Llop.

   

  El Sr. Oriol Ferré Llop ha acreditat dins de termini les condicions de capacitat i els requisits exigits en la convocatòria.

   

  2. FONAMENTS DE DRET

   

  És competència de l’Alcaldia acordar el nomenament del personal de la Corporació, d’acord amb l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

   

  Per tot això, RESOLC:

   

  Primer. Aprovar la relació d'aspirants proposats pel Tribunal qualificador, que han superat les proves selectives i que és la següent:

   

  -       Ferré Llop, Oriol:              20 punts

  -       Chies Mateu, Ricard:       12,5 punts

  -       Besó Ubeda, Adán:          11 punts

   

  A la vista del resultat, contractar el Sr. Oriol Ferré Llop,  l'aspirant que ha superat la convocatòria amb més puntuació.

   

  Segon. Fer constar que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

   

  Benissanet, 23 de setembre de 2015.

   

  L’Alcalde,

  F. Xavier Arbó Cot

   

  [+]

Agenda

RSS
 • 2015-10-03 11:31:06

  Ja som Biblioteca

  Biblioteca Municipal de Benissanet
  Telecentre
  Informació i Turisme
  Centre Cultural Artur Bladé i Desumvila
  C/ Antoni Gaudi, 1
  Telèfon: 977407915.  [+]

 • 2014-08-04 09:54:57

  VISITA + TAST DE VERMUT + TAST DE PASTISSETS AL REFUGI DE LA FONT GRAN

  Refugi de la Font Gran:
  DESCRIPCIÓ
  Visita guiada, i introducció a la Batalla de l’Ebre 1938, el refugi va ser construït durant la Batalla de l’Ebre, i van ser les dones del municipi amb l'ajuda dels soldats republicans els encarregats de construir aquest refugi, que conta amb dos boques d'entrada de casi 100 metres i una sala on es pot veure una exposició d'imatges de guerra, i un audiovisual on els testimonis vius ens expliquen com van construir el refugi, després de més de 70 anys tancat al públic, ara es pot visitar aquesta construcció la qual sorprèn per la seva perfecta conservació i la seva capacitat.
  ITINERARI
  Punt de trobada, al Centre Cultural Artur Bladé i Desumvila, C/ Antoni Gaudi, 1, (pàrquing autobusos), recorregut a peu fins arribar al refugi, aproximadament 5 minuts, explicació a la mateixa plaça del refugi de l'historia de Benissanet i introducció a la Batalla de l’Ebre i refugi.  El preu de la visita per persona es de 2€, per poder visitar el Refugi de la Font gran, sempre s'ha de reservar dia i hora al Telèfon: 977 40 79 15.

  El preu inclou TAST DEL VERMUT DE BENISSANET+ TAST DE PASTISSETS+ VISITA GUIADA AL REFUGI DE LA FONT GRAN.

  col·labora la cooperativa Sant Jaume de Benissanet i Fleca Ca Mussol de Benissanet
    +   T'ESPEREM!!


  RECORDA: sense reserva no es podrà visitar el Refugi.
  [+]


Amb el suport de:
Diputació de TarragonaConsell ComarcalAOC


Ajuntament de Benissanet , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?