Ordenança de civisme, convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via i espais públics
Ordenança del règim de comunicació prèvia de les activitats innòcues
Ordenança municipal núm. 25 per a la gestió dels residus de la construcció
Ordenança del registre electrònic
Ordenances fiscals per a l'any 2011
Ordenances fiscals per a l'any 2019
Ordenances fiscals per a l'any 2017
Ordenances fiscals per a l'any 2016
Ordenances fiscals per a l'any 2014
Ordenances fiscals per a l'any 2015
Ordenances fiscals per a l'any 2013
Ordenances fiscals per a l'any 2012
Ordenances fiscals per a l'any 2010
Ordenances fiscals per a l'any 2009
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles urbà i rústic
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per festes locals
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per taules i cadires
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per subministrament d'aigua
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb parades, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d'assistència a la Llar d'Infants
Ordenança fiscal núm. 26 reguladora del Preu públic del servei de transport escolar col·lectiu de caràcter no gratuït, línia Benissamet-Móra d'Ebre
Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·laciones i obres
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per recollida d'escombraries
Ordenances fiscals per a l'any 2008
Ordenança fiscal de Contribucions especials
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per material de la construcció
Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per veu pública
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal
Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de l'Impost sobre Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Ordenança fiscal núm. 27, reguladora del preu públic per a la prestació de serveis del telecentre
Ordenança fiscal núm. 28 reguladora del Preu públic per l'ús del Casal Municipal
Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la Taxa d'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per llicència d'obertura d'establiments
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per cementiri municipal
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per clavegueram
Ordenances fiscals per a l'any 2007
Ordenances fiscals per a l'any 2006
Ordenança fiscal núm. 23 reguladora del Preu públic per a la realització de fotocòpies i ús del fax
Ordenances fiscals per a l'any 2005
Ordenances fiscals per a l'any 2004
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per conservació de camins rurals
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per trànsit de bestiar
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per ús privatiu o aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per empreses subministradores de serveis públics
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per gossos