Actualment tenim aquests anuncis en exposició

EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 28 D’ABRIL DE 2023 HA APROVAT INICIALMENT L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER SUPLEMENT DE CRÈDIT, NÚM. 3/2023 FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS.

Publicat el 18-05-2023

EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 28 D’ABRIL DE 2023 HA APROVAT INICIALMENT L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER SUPLEMENT DE CRÈDIT, NÚM. 3/2023 FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS.

PROJECTE DE RECONSTRUCCIÓ DE MASIA EXISTENT EN SÒL NO URBANITZABLE, SITUADA AL POLÍGON 1, PARCEL·LA 64 DEL TM DE BENISSANET, INCLOSA DINS UN PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA, D’ACORD A L’ESTABLERT A L’ARTICLE 51 DEL DECRET 64/2014, DE 13 DE MAIG, PEL QUAL S’

Publicat el 10-05-2023

PROJECTE DE RECONSTRUCCIÓ DE MASIA EXISTENT EN SÒL NO URBANITZABLE, SITUADA AL POLÍGON 1, PARCEL·LA 64 DEL TM DE BENISSANET, INCLOSA DINS UN PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA, D’ACORD A L’ESTABLERT A L’ARTICLE 51 DEL DECRET 64/2014, DE 13 DE MAIG, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT SOBRE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA.

L'APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER LA IMPLANTACIÓ D’UNA ÀREA D’AUTOCARAVANES A LA PARCEL·LA 11 DEL POLÍGON 15 DEL CADASTRE DE RÚSTICA DE BENISSANET.

Publicat el 10-05-2023

L'APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER LA IMPLANTACIÓ D’UNA ÀREA D’AUTOCARAVANES A LA PARCEL·LA 11 DEL POLÍGON 15 DEL CADASTRE DE RÚSTICA DE BENISSANET.

Llista definitiva candidatos a jurado

Publicat el 01-02-2021

Llista definitiva candidatos a jurado

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ